Vzdelávanie zdravotných sestier

Prečo vznikol projekt?
Prostredníctvom spolupracujúcich psychológov, ktorí vďaka projektu „Sieť psychológov“ pôsobia v nemocniciach po celom Slovensku, sa čoraz častejšie stretávame s požiadavkou supervíznych stretnutí pre sestry pracujúce na onkológii. Na základe toho sme nadviazali spoluprácu so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, a od r. 2016 spoločne organizujeme vzdelávanie sestier a zdravotných pracovníkov pracujúcich s dospelým onkologickým pacientom. Zdravotné sestry sú vystavené nadmernej záťaži a preto je pre nich otázka psychohygieny veľmi dôležitá. Povaha práce s onkologickými pacientmi prináša mnohé náročné situácie, kedy je veľmi dôležité vedieť efektívne a najmä citlivo komunikovať.

Čo je cieľom?
Cieľom je rozvoj sebapoznania, zvyšovanie psychickej kompetencie, psychohygiena, prevencia vyhorenia a edukácia efektívnej komunikácie na pracovisku, či už s pacientom alebo v tíme spolupracovníkov. 

Ak máte záujem dostávať informácie o pripravovaných vzdelávaniach, kontaktuje Mgr. Katarína Klincová – klincova@lpr.sk, 02 57 20 29 07.

Vzdelávanie zdravotných sestier pre NOÚ, 2. stretnutie
Dňa 20.11.2018 sa na pôde Národného onkologického ústavu konal druhý seminár v rámci vzdelávania sestier s názvom: Sebapoznanie, psychohygiena, zvládanie stresu a komunikácia.“. Ide o projekt Ligy proti rakovine, v rámci ktorého v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich s onkologickým pacientom. Na projekte sa v tomto roku finačne spolupodieľa VšZP.

Ako to prebiehalo
Išlo o celodenné vzdelávanie, vedené lektorkou, psychologičkou PhDr. Andreou Nagyovou, ktorá v minulosti pôso­bila ako psy­chologička Ligy proti rakovine na onkolo­gickom oddelení v Nových Zámkoch. Zúčastnilo sa ho 22 zdravotníckych pracovníkov, prevažne zdravotných sestier. Za účasť na celodennej aktivite im bolo komorou sestier udelených 6 kreditov v rámci celoživotného vzdelávania.

Témy vzdelávania
Témami boli poznanie vlastných emócii, osobnosti a spôsobov zvládania záťaže. Na základe toho boli účastníci vedení k tomu, ako zvládať stresové a konfliktné situácie, ako si dopriať účinnú psychohygienu a ako efektívne komunikovať s pacientmi, s ich príbuznými, s kolegami na pracovisku, s nadriadenými a s lekármi.

Liga proti rakovine dúfa, že cez svoj projekt vzdelávania sestier poukáže na nevyhnutnosť zabezpečenia takejto služby pre zdravotníkov zo strany štátu a že ukáže príklad, ako takéto stretnutia realizovať. Výpovednou v tomto smere je najmä spätná väzba zo strany účastníkov, ktorí zhodnotili tento projekt ako veľmi užitočný pre vlastnú prax a rovnako aj pre svoju psychohygienu. Najviac oceňovali praktické zameranie vzdelávania. Väčšina z nich vyjadrila želanie, aby sa v ňom pokračovalo.

Vzdelávanie zdravotných sestier pre NOÚ, 1. stretnutie
Dňa 24.9.2018 sa na pôde Národného onkologického úst­avu uskutočn­ilo vzdelávanie zdra­votných sestier, kto­ré pracujú s onkologickým pacientom. Vzdeláv­anie zorganizovala Liga proti rakovine na základe po­žiadavky zo strany vedenia NOÚ. Dôvodom, prečo sa or­ganizovalo priamo na pôde ústavu bolo to, že sme chceli zvýšiť efektívnosť tohto vzd­elávania a to tak, že sme mohli pracovať pri­amo s kolektívom ses­tier a riešiť tak priamo problémy konkrétneho pracoviska.

Kto sa zúčastnil
Vzdelávanie viedla lektorka, psyc­hologička PhDr. Andr­ea Nagyová, ktorá do­nedávna pôso­bila ako psy­chologička Ligy proti rakovine na onkolo­gickom oddelení v Nových Zámkoch. Zúčastnilo sa ho 14 sestier zo 4 rôznych oddelení. Vzdelávanie bolo Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek schválené ako súčasť celoživotného vzdelávania a sestry za účasť na ňom získali 6 kreditov.

Ako to prebiehalo
Témami vzdelávania bolo poznanie vlastných emócii, osobnosti a spôsobov zvládania záťaže. Na základe toho boli účastníci vedení k tomu, ako zvládať stresové a konfliktné situácie, ako si dopriať účinnú psychohygienu a ako efektívne komunikovať s pacientmi, s ich príbuznými, s kolegami na pracovisku, s nadriadenými a s lekármi.

Toto stretnutie považujeme za pilotné v  rámci nášho plánu systematického edukovania a supervidovania sestier pracujúcich na NOÚ. A veríme, že v ňom budeme pokračovať.

 

V minulosti sme organizovali

V dňoch 21.5.-22.5. 2018 sa v Bratislave, v Hoteli Nivy, uskutočnila vzdelávacia akcia určená pre sestry pracujúce s dospelým onkologickým pacientom, s názvom: „Efektívna komunikácia na pracovisku a psychohygiena zdravotných sestier“. Vzdelávanie sa uskutočnilo v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, a bolo zaradené do systému kreditného hodnotenia o účasti na odborných podujatiach v rámci sústavného vzdelávania.