Vzdelávanie psychológov a terapeutov

Vzdelávanie psychológov a terapeutov

Od roku 2010 realizujeme projekt, v rámci ktorého pôsobia psychológovia, klinickí psychológovia, terapeuti priamo na lôžkových onkologických oddeleniach v nemocniciach v rámci SR, pod názvom „Sieť psychológov“.  Poskytovaná psychologická pomoc je pre pacientov ako aj ich rodinných príslušníkov bezplatná a je hradená z výnosu celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov a z asignácie 2% z daní.

V rámci tohto projektu pravidelne organizujeme pre psychológov spolupracujúcich v projekte vzdelávacie a supervízne stretnutia pod vedením odborníkov. Od roku 2014, vďaka spolupráci so Slovenskou komorou psychológov, sú tieto stretnutia akceptované vzdelávacie aktivity ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a sú za ne priznávané kredity podľa Vyhlášky MZ SR, č. 366/2005 Z.z.

Stretnutia sú zamerané na odborné vzdelávanie pracovníkov, ich supervíziu a výmenu skúseností v rámci projektu a majú za cieľ:
• rozšíriť schopnosť reflexie a sebareflexie zdravotníckych pracovníkov a psychológov;
• poskytnúť pracovníkom získať nové možnosti ako pristupovať k pacientom;
• posilniť schopnosti, vedomosti a skúsenosti pracovníkov s cieľom skvalitnenia práce a priamej pomoci onkologickým pacientom.

Uskutočnené vzdelávania (od roku 2014):

Supervízny seminár k problematickým témam v práci s onkologickým pacientom (14 kreditov)
r.č. SKP: VA2018121
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektor: Mgr. Marie Zemanová, doc. MUDr. Eva Durdjaková Kukučková, CSc.,

Práca v záťaži dôsledkom strát (14 kreditov)
r.č. SKP: VA2017174
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektor: PhDr. Gabriela Ručková, PhD.

Zvládanie emócií – ako horieť a nevyhorieť (14 kreditov)
r.č. SKP: VA2017115
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektori: Mgr. Mária Hatoková, PhD., PhDr. Zita Kochníková

Špecifiká psychoterapeutickej práce s onkologickým pacientom (14 kreditov)
r.č. SKP: VA2016175
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektori: MUDr. Oľga Kunertová, Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS.

Emócie, ktoré nikto nemá (14 kreditov)
r.č. SKP: VA2016096
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektor: PhDr. Zita Kochaníková

Vzdelávanie a supervízia 2015
r.č. SKP: 2015/01/162
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektor: PhDr. Zita Kocahníková, Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, Mgr. Alena Rjabininová, Ivica Uhríková, master

Vzdelávanie – systematická a naratívna psychológia (14 kreditov)
r.č. SKP: 2015/01/57
garant: PhDr. Zita Kocahníková
lektor: Mgr. Lenka Tichotová, Mgr. Věra Dufková

Psychológia v onkológii (15 kreditov)
r.č. SKP: 2014/01/122
garant: PhDr. Zita Kochaníková
lektor: Mgr. Mária Zemanová

Ak máte záujem o vzdelávanie, príp. o spoluprácu v projekte „Sieť psychológov“, kontaktujte: Mgr. Katarína Klincová, klincova@lpr.sk, 02 57 20 29 07