Vzdelávanie odborných pracovníkov a supervízie

Onkologické ochorenie presahuje osobnosť pacienta a zasahuje celú rodinu a okolie. Diagnostikovanie rakoviny, život s vedomím nádorového ochorenia a jeho potrebná liečba, ovplyvňuje človeka nielen po fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej a vplýva tiež na medziľudské vzťahy. Pacient sa musí v priebehu ochorenia adaptovať, mnoho vecí musí prehodnotiť a prijať.

Do úzkeho kontaktu s pacientom sa dostávajú odborní pracovníci – lekári, sestry, psychológovia, sociálni pracovníci. Práve tí sú najviac vystavovaní vysokej psychickej záťaži a vyčerpanosti. Na to, aby sme tieto negatívne dôsledky mohli minimalizovať, pomohli im lepšie zvládať záťažové situácie spojené s hospitalizáciou a liečbou pacienta organizujeme pre nich vzdelávacie a supervízne stretnutia, ktoré slúžia k porozumeniu pracovnej roly, k sebareflexii zdravotníkov. Plnia aj edukačnú funkciu a v neposlednom rade sú prostriedkom na podporu a odreagovanie.

Za pomoci týchto podporných a prevenčných programov možno pracovať na osobnostnom rozvoji a zdravom životnom štýle odborných pracovníkov.

Vzdelávanie psychológov a terapeutov, zapojených do Siete psychológov Ligy proti rakovine

Vzdelávanie zdravotných sestier