Voláme po zmene a dofinancovaní zdravotníctva

Pacienti a lekári volajú po zmene! Situácia v zdravotníctve je kritická

Pacientske organizácie a organizácie pôsobiace v zdravotníctve adresujú výzvu vláde a kompetentným ministerstvám na urgentné a spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva. Obávajú sa, že v dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti pre pandémiu a s príchodom ľudí z vojnou zasiahnutej Ukrajiny sa počet pacientov, ktorí budú v najbližšom období potrebovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku, významne navýši.

Súčasná situácia prinesie podľa organizácií združujúcich pacientov a zdravotníkov významne viac odvrátiteľných úmrtí, pričom jedným z pripisovaných dôvodov tohto faktu bude nedostatočné finančné pokrytie zo strany štátu a presun financovania na plecia samotných pacientov. „Už dnes vieme, že nám v rozpočte pre zdravotníctvo chýba na tento rok minimálne 350 miliónov eur,“ uviedla Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). „Situácia je kritická. Aj napriek ministerstvom financií avizovanému plánovanému dofinancovaniu v celkovej výške 365 miliónov eur, z ktorého iba 100 miliónov eur pôjde do zdravotných poisťovní na financovanie zdravotnej starostlivosti, zostávame naďalej skeptickí,“ dodala.

Problémom je najmä spôsob ohláseného dofinancovania. Organizácie upozorňujú najmä na dôležitosť predvídateľného financovania, ktoré by umožňovalo plánovanie a rozvoj kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Za najtransparentnejší spôsob dofinancovania zdravotníctva pritom v dnešnom systéme považujú navýšenie platby za poistenca štátu. „Za poistenca štátu dnes štát zaplatí 31 eur mesačne, a aj to nie za všetkých, ktorí sú reálne poistencami štátu, ale len za počty, ktoré boli naplánované. V realite je poistencov štátu viac a mnohí z nich pritom využívajú zdravotnú starostlivosť vo väčšej miere. Prirodzene ide najčastejšie o dôchodcov, nezamestnaných, či deti. Zaplatia pritom menej ako ekonomicky aktívni,“ vysvetlila M. Lévyová. Ako dodala, živnostník zaplatí mesačne na odvodoch viac ako 79 eur mesačne, v Čechách dáva štát za svojho poistenca 71 eur mesačne.    

Štát v rámci nedávno avizovanej finančnej injekcie pre zdravotníctvo vyčlenil na navýšenie platieb za poistencov štátu 100 miliónov eur. Ďalších 120 miliónov eur má ísť iba do štátnej zdravotnej poisťovne. „Keď k nám príde pacient, nehľadíme na to, v ktorej zdravotnej poisťovni je poistený. Ošetríme každého bez rozdielu v takom rozsahu, aký si vyžaduje jeho zdravotný stav,“ uviedol MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. Dodal, že je absurdné, aby štát prehlboval v už tak či tak pandémiou zasiahnutom sektore problémy a delil pacientov podľa toho, v ktorej zdravotnej poisťovni sú poistení.

Posledná časť peňazí, ktorú sa ministerstvo financií rozhodlo vyčleniť v tomto roku pre zdravotníctvo, a to 145 miliónov eur cez vyšší výber poistného, zostáva podľa organizácií nateraz len prísľubom. Aj napriek vyjadreniam ministra financií, že sa neplánujú zvyšovať odvody, a že prepočty vychádzajú z prognózy zamestnanosti a výšky platov, ide podľa AOPP len o ďalšiu neistú položku. „Ekonomika reaguje aj na krízu na Ukrajine, na globálne problémy v dodávateľských reťazcoch. To môže v najbližších mesiacoch opäť negatívne ovplyvniť zamestnanosť,“ uviedla M. Lévyová, podľa ktorej takéto prísľuby nie sú pre pacientov reálnym riešením, ale len prehlbujú neistotu v otázke financovania zdravotnej starostlivosti. “Situácia v zdravotníctve je naďalej vážna. „Pretrváva nedostatok ľudských aj finančných zdrojov a pokiaľ zdravotné poisťovne neprenesú dodatočných 145 mil. EUR očakávaných z vyššieho výberu poistného aj do návrhov zmlúv s poskytovateľmi od 1.4.2022, je hrozba poskytovania iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti od 1.7.2022 naďalej reálna.” konštatoval Ing. Martin Hromádka, PhD., člen Rady Asociácie nemocníc.“.

Pacientske organizácie a organizácie pôsobiace v zdravotníctve, zabezpečujúce pre pacientov dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, opakovane vyzývajú vládu, prezidentku SR, politikov,  aby bezodkladne riešili kritickú situáciu v zdravotníctve a v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky nielen zabezpečili, ale v prvom rade aby zlepšili dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov na Slovensku. 

Pod výzvu adresovanú:

Prezidentke Slovenskej republiky, Mgr. Zuzana Čaputová

Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, Boris Kollár

Predsedovi vlády Slovenskej republiky, Ing. Eduard Heger

Ministrovi financií Slovenskej republiky,

Ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky, MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH

Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Za Asociáciu na ochranu práv pacientov:                    PhDr. Mária Lévyová, prezidentka

      viceprezidentka                                                     MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA,  

Za Ligu proti rakovine SR, o.z.:                                    Ing. Eva Kováčová, Výkonná riaditeľka

Za Alianciu NIE rakovine:                                            Ing. Jana Pifflová Španková, prezidentka

Za Asociáciu nemocníc Slovenska:                             Ing. Martin Hromádka, PhD., člen Rady ANS.

Za Zväz ambulantných poskytovateľov:                      MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka

Za Asociáciu štátnych nemocníc :                              Ing. Mongi Msolly, MBA, prezident

Za Slovenskú lekársku komoru:                                   MUDr. Jaroslav Šimo, viceprezident SLK

Za Asociáciu súkromných lekárov SR:                       MUDr. Marián Šóth, prezident

Za Asociáciu polikliník a zdravotníckych zariadení:    MUDr. Štefan Zelník, PhD., prezident

Za Spoločnosť všeobecných lekárov                           MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.,  

   prezidentka 

Za Slovenskú komoru zubných lekárov:                      MUDr. Igor Moravčík, prezident

Za Asociáciu slovenských kúpeľov:                             MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka

Kľúčové požiadavky pacientskych organizácií a organizácií pôsobiacich v zdravotníctve

 

Asociácia na ochranu práv pacientov v SR, Liga proti rakovine a Aliancia NIE rakovine považujú za prioritné aby:

 1. s ohľadom na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (ďalej iba PVV) došlo k okamžitému dofinancovaniu zdravotníctva a následnému medziročnému zvyšovaniu zdrojov určených na zdravotníctvo,
 2. došlo k jednorazovému okamžitému uvoľneniu prostriedkov na financovanie odloženej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú účelovo viazané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov,
 3. bola odstránená diskriminácia našich pacientov v prístupe k zdravotnej starostlivosti a k inovatívnej liečbe oproti pacientom z krajín Európskej únie,
 4. bola zintenzívnená komunikácia smerujúca k zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach a skríningových programoch za finančnej účasti štátu, keďže sa k tomu vláda zaviazala v PVV,
 5. v nadväznosti na uvedené požiadavky trváme na plnení bodov PVV, ktoré sú propacientsky orientované a mali by garantovať zlepšenie dostupnosti, bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov na Slovensku.   

Asociácia nemocníc SR považuje za prioritné:

 1. Okamžité dofinancovanie rezortu zdravotníctva na krytie zvýšených nákladov na zákonom stanovenú valorizáciu miezd a krytie mzdových nárokov, zvýšené osobné náklady vyplývajúce zo zákonníka práce a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie.
 2. Riešenie problematiky nedostatku lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická.
 3. Plán obnovy a odolnosti a optimalizácia siete: transparentné podmienky pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby regióny a pacienti v regiónoch neboli diskriminovaní. Cca 49 % zdravotnej starostlivosti je totiž poskytovanej práve v malých a stredných nemocniciach.

Zväz ambulantných poskytovateľov považuje za prioritné:

 1. aby s ohľadom na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky došlo k okamžitému dofinancovaniu zdravotníctva a následnému medziročnému zvyšovaniu zdrojov určených na zdravotníctvo,
 2. došlo k jednorazovému okamžitému uvoľneniu prostriedkov na financovanie odloženej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú účelovo viazané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov,
 3. aby MH SR a ÚRSO urgentne navrhli schému finančnej pomoci, resp. aby sa prijali opatrenia, ktoré by okamžite a zároveň dlhodobo ochránili ambulantný sektor ako súčasť kritickej infraštruktúry od neúmerne vysokých cien energetických komodít,
 4. aby MZ SR okamžite vydalo pre ambulantný sektor usmernenie ako postupovať v nezmluvnom vzťahu voči pacientom tých poisťovní, ktoré v danom čase nemajú aktuálne platné zmluvy o poskytovaní ZS.

Slovenská lekárska komora považuje za prioritné:

 1. dofinancovanie zdravotníctva tak, aby výdavky na zdravotníctvo pokrývali náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na ich prevádzku a rozvoj.
 2. SLK žiada, aby sa dotácie na energie vzťahovali na všetkých odberateľov, ak je koncovým spotrebiteľom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vrátane ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Asociácia súkromných lekárov žiada prioritne:

 1. okrem okamžitého dofinancovania stabilitu a predvídateľnosť financovania a zabezpečenie nárastu celkových výdavkov na zdravotníctvo tak, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli priemer v EÚ,
 2. za účelom zabezpečenia stability a transparentnosti financovania návrat k tvorbe štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctva so stanovením percenta za poistenca štátu  a  alokovaním finančných zdrojov v štátnom rozpočte v kapitole zdravotníctva priamo pre ambulantný sektor,
 3. podporu stabilizácie existujúcich ambulancií a následne umožnenie ich personálneho a materiálno-technického kvalitatívneho rastu a vytváranie podmienok  na získavanie nových mladých lekárov do ambulancií.

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení považuje za prioritné:

 1. dofinancovanie zdravotníctva cez zvýšenie platby štátu za svojich poistencov,
 2. finančné navýšenie hodnoty  bodov a výkonov  tak, aby zohľadňovali súčasný nárast miezd, cien energií a špeciálneho zdravotného materiálu,
 3. z dofinancovania zdravotníctva riešiť aj liečbu pacientov novými inovatívnymi liekmi.

Spoločnosť všeobecných lekárov považuje za prioritné:

 1. uvoľnenie finančných prostriedkov zadržiavaných MF SR a nastavenie financovania v intenciách programového vyhlásenia vlády,
 2. okamžitú debyrokratizáciu primárnej zdravotnej starostlivosti v SR s cieľom uvoľniť kapacity primárneho kontaktu na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 3. jasnú definíciu prioritizovaných požiadaviek na primárnu zdravotnú starostlivosť v roku 2022 s alokáciou primeraných finančných prostriedkov, odbremenenia lekárov a sestier všeobecných ambulancií pre dospelých a deti a dorast „servisom“ pre iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa im v ordinačných hodinách uvoľnil dostatočný priestor pre starostlivosť o pacientov s odloženou tzv. bielou medicínou, preventívne aktivity vrátane skríningov, predoperačné vyšetrenia a starostlivosti o seniorov. 

Asociácia štátnych nemocníc SR považuje za prioritné:

 1. navýšenie platieb za poistencov štátu, resp. navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo,
 2. kompenzácie za navýšenie cien energií,
 3. kompenzáciu za infláciu.

Slovenská komora zubných lekárov považuje za prioritné:

 1. nevyhnutné dofinancovanie zdravotníctva – je potrebné jeho stabilné a predvídateľné financovanie, čo deklaruje aj Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024,
 2. programové plánovanie finančných zdrojov a financovanie zubnej starostlivosti – intersektorálne členenie finančných zdrojov už pri tvorbe štátneho rozpočtu
 3. reálne ohodnotenie plne hradených výkonov.

Asociácia slovenských kúpeľov považuje za prioritné:

 1. Dofinancovanie kúpeľnej starostlivosti (ústavná zdravotná starostlivosť) so zohľadnením oprávnených nákladov v roku 2022 a poskytnúť tento typ starostlivosti takému počtu poistencov zdravotných poisťovní, ako tomu bolo pred pandémiou v roku 2019, aby sme mohli:
  1. zabezpečiť dostupnosť následnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (PLK a KL) u pacientov po prekonaní vážnych ochorení, po operáciách a úrazoch, a tak naplniť  programové vyhlásenie Vlády SR v časti zdravotná starostlivosť,
  2. zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v PLK a KL u chronicky chorých pacientov, kde kúpeľná starostlivosť stabilizuje zdravotný stav a je účinným nástrojom na oddialenie komplikácií a prípadnej nesebestačnosti, čím sa šetria následné výdavky na zdravotné výkony a sociálne služby,
  3. zabezpečiť dostupnosť kúpeľnej starostlivosti pre deti a dorast v rozsahu roku 2019 a zabezpečiť tak ich optimálny zdravotný stav.

 


Najnovšie aktuality

 • NAŠA ONKOPSYCHOLOGIČKA PREDNÁŠALA V PRAHE

    NAŠA ONKOPSYCHOLOGIČKA KATARÍNA KLINCOVÁ PREDNÁŠALA V PRAHE NA DôLEŽITÚ TÉMU „EMÓCIE, KEĎ SA ZDÁ, ŽE UŽ NIE JE NÁDEJ“   Publikum bolo zložené z lekárov, psychológov, zdravotných sestier a pacientov. Súčasťou prednášky bola aj intenzívna diskusia na tému oznamovania ťažkých správ, spôsobe podávania pravdy a mnohí ostali pohnutí témou nádeje v medicíne. A čo […]

  Čítať ďalej
 • Prihláste sa bezplatne na náš „Čaj o piatej“

  ČAJ O PIATEJ S REKORDÉRKOU Soňa Rebrová, KTORÁ PREPLÁVALA LA MANCHE V Centre pomoci LPR Bratislava privítame bývalú novinárku, spisovateľku, ale najmä amatérsku diaľkovú plavkyňu Soničku Rebrovú, ktorá ako druhá Slovenka preplávala viac ako 40 km kanál La Manche. O tom ako tento sen vznikol, ako sa jej plávalo a prečo sa rozhodla svoje odplávané […]

  Čítať ďalej
 • NAJVÄČŠIA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SOUKENÍK – ŠTRPKA VENOVALA NA PROJEKTY LPR 4 260€

  Pri príležitosti ich 20. výročia kancelária zorganizovala akciu pre zamestnancov, klientov a partnerov, ktorí venovali svojimi poukazmi Lige 1 380€. Túto sumu kancelária zdvojnásobila a spoločne s poukazom z výhry na golfe za 1. miesto nám venovali ohromnú čiastku, ktorá bude využitá na naše psychosociálne projekty pre ľudí s rakovinou. Ďakujeme aj za priestor v […]

  Čítať ďalej
 • Bezplatné očkovanie proti HPV a iné aktivity v prevencii rakoviny

  Ďalšie novinky v boji proti HPV vírusu na Slovensku: k bezplatnému očkovaniu pre 13 a 14-ročné deti sa pridávajú aj ďalšie aktivity, vrátane nového projektu na stredných školách  Ministerstvo zdravotníctva len pred pár dňami avizovalo rozšírenie dostupnosti plne hradeného očkovania proti vírusu HPV z verejného zdravotného poistenia pre 13 a 14-ročné deti na Slovensku. Krok ministerstva vítajú odborníci, […]

  Čítať ďalej
 • V spoločenskom vozni ZSSK budeme šíriť osvetu v prevencii onkologických ochorení už tento týždeň

  Pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym je našim primárnym cieľom. Okrem organizácie mnohých psychosociálnych projektov venujeme veľkú časť pozornosti aj informovaniu širokej skupiny obyvateľov, aby chorobe úplne predchádzali alebo ju zachytili v počiatočnom štádiu. A keďže Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nie je len národný ekologický dopravca, ale záleží jej aj na sociálno-spoločenských problémoch, rozhodla sa podporiť […]

  Čítať ďalej
 • ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU

  POMôŽTE ZNÍŽIŤ NEROVNOSŤ V STAROSTLIVOSTI O PACIENTOV S RAKOVINOU NA SLOVENSKU ZAPOJIŤ SA MôŽU: PACIENTI/PREŽÍVAJÚCI RAKOVINU OPATROVATELIA PACIENTOV RODIČIA/PRÍBUZNÍ PACIENTOV EÚ financuje medzinárodný výskumný projekt s názvom Beacon Cancer Care, ktorého cieľom je identifikovať a znížiť nerovnosti v prístupe k onkologickej starostlivosti vo viacerých európskych krajinách vrátane Slovenska. Chceli by ste sa zapojiť do diskusie […]

  Čítať ďalej