PREHĽAD OPAKOVANÝCH PRÍSPEVKOV PRE ŤZP

Príspevok% zo sumy ŽMVýška príspevku v €
na osobnú asistenciu5,2 / hodina
na prepravu51,02119,61
na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie
I. skupina18,5643,51
II. skupina9,2821,76
III. skupina5,5713,06
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia9,2821,76
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty)16,739,15
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom22,2752,21
na opatrovanie
Osoba v produktívnom veku:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP525,65
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP699,15
Osoba poberajúca dôchodok:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP262,85
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP349,60

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2022 je to 234,42 € mesačne.