PREHĽAD OPAKOVANÝCH PRÍSPEVKOV PRE ŤZP

Príspevok% zo sumy ŽMVýška príspevku v €
na osobnú asistenciu5,52 / hodina
na prepravu51,02137,19
na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie
I. skupina18,5649,91
II. skupina9,2824,96
III. skupina5,5714,98
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia9,2824,96
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty)16,744,91
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom22,2759,88
na opatrovanie
Osoba v produktívnom veku:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP569
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP756,80
Osoba poberajúca dôchodok:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP426,75
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP567,60

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2023 je to 268,88 € mesačne.