PRÁVNA PORADŇA – PRÍSPEVOK NA PREPRAVU

Peňažný príspevok na prepravu je jedným z osemnástich príspevkov slúžiacich na kompenzáciu následkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Základným predpokladom na priznanie príspevku je odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Za odkázanú na individuálnu prepravu môže byť uznaná iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

  •         ťažká porucha mobility,
  •         duševná porucha s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
  •         ťažká porucha zvieračov.  

Žiadateľ tiež nesmie byť vlastníkom osobného motorového vozidla – ak ste vlastníkom osobného motorového vozidla, môžete žiadať o priznanie príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla. Príspevok na prepravu teda slúži osobe s ŤZP na úhradu nákladov na prepravu realizovanú iným subjektom, napríklad taxislužbou. Nemôže však ísť o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám.

Žiadateľ o ktorýkoľvek z príspevkov na kompenzáciu ŤZP nesmie prekročiť určitú hranicu príjmu. Na príspevok na prepravu nemá žiadateľ nárok, ak jeho príjem presiahne 5 násobok životného minima (od 1.7.2023 je životné minimum jednej plnoletej osoby 268,88 eur mesačne). Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ, ale aj aký príjem má manžel alebo manželka žiadateľa a jeho neplnoleté deti. Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od výdavkov na prepravu a príjmu osoby s ŤZP, najviac však vo výške  137,19 eur mesačne (51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), alebo inak povedané – čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok môžete poberať.

Ako o príspevok požiadať?

O priznanie príspevku na prepravu požiadate Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) príslušný podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti je rovnaké pre všetky príspevky,  v žiadosti preto uvediete, o aký peňažný príspevok žiadate (môže ich byť aj niekoľko). K žiadosti priložíte tlačivo Lekársky nález, vyplnené vašim všeobecným lekárom a prípadne aj nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte žiaden poplatok.  Ďalšími dokladmi, ktoré budete potrebovať, sú tie, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery vás a osôb, ktoré sa posudzujú spolu s vami, napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku. O priznaní príspevku rozhoduje UPSVR, ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Vzor odvolania

Ako sa príspevok vypláca?

Príspevok na prepravu sa vypláca spätne, na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží ÚPSVR raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. ÚPSVR vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov. Znamená to, že výška príspevku na prepravu určená v rozhodnutí ÚPSVR je maximálnou výškou príspevku, žiadateľovi však bude príspevok vyplatený iba v takej výške, akú vydokladuje.