PRÁVNA PORADŇA – OSOBNÁ ASISTENCIA

Účelom osobnej asistencie je umožniť človeku s ťažkým zdravotným postihnutím viesť čo najnezávislejší život. Osobná asistencia je riadená osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si sama vyberá a zaškoľuje asistenta, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca. Pokiaľ je zdravotne postihnuté dieťa, povinnosti vo vzťahu k asistentovi plnia jeho rodičia. Príspevok na financovanie asistenta, prípadne asistentov, poskytuje osobe so zdravotným postihnutím štát, asistenta je však možné financovať aj z vlastných zdrojov.

Príspevok na osobnú asistenciu poberá osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška príspevku závisí od počtu hodín, potrebných na vykonanie činností, ktoré človek nedokáže vykonať sám. V prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je zoznam činností na určenie rozsahu potreby osobnej asistencie. Ide o činnosti v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, premiestňovania, prepravy, dorozumievania a kontaktu s okolím.

Osobnú asistenciu môžu využívať ľudia s akýmkoľvek postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj zmyslovým, mentálnym či kombinovaným. Aj onkologický pacient môže poberať príspevok na osobnú asistenciu, pokiaľ potrebuje pomoc inej osoby s činnosťami uvedenými v zákone. Poskytovanie príspevku nie je limitované príjmom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítava čas, počas ktorého je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb alebo vykonáva zamestnanie a navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu. Pri výkone práce môže osobe so zdravotným postihnutím pomáhať pracovný asistent, v škole zas asistent učiteľa. Príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať osobe, ktorú opatruje rodinný príslušník alebo opatrovateľská služba.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t.j. 20 hodín denne. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 5,52 €. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Osobná asistenca sa vykonáva na základe zmluvy. V zmluve o výkone osobnej asistencie si užívateľ a asistent určia činnosti, ktoré bude asistent vykonávať, ich vzájomné práva a povinnosti, výšku odmeny aj spôsob ukončenia zmluvy. Zmluva sa uzatvára buď na dobu neurčitú alebo na určitý čas. Užívateľ osobnej asistencie môže uzatvoriť zmluvy s ľubovoľným počtom osobných asistentov, ktorí môžu vykonávať jednu alebo viacero činností či všetky činnosti v rôznom čase.  Zmluvu o výkone osobnej asistencie je osoba s ŤZP povinná predložiť príslušnému úradu najneskôr do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola uzatvorená.  

Osobný asistent musí byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony, nepotrebuje žiadne osobitné vzdelanie ani prax. Z odmeny asistenta sa neplatia odvody na zdravotné poistenie. Osobný asistent, ktorý nie je zdravotne poistený z iných dôvodov (napr. ako zamestnanec alebo SZČO) je poistencom štátu na účely zdravotného poistenia. Ak má osobný asistent na základe uzatvorenej zmluvy vykonávať osobnú asistenciu v rozsahu aspoň 140 hodín mesačne, je poistencom štátu aj na účely dôchodkového poistenia. Osobný asistent nie je povinne nemocensky poistený,  povinne poistený v nezamestnanosti a nevzťahuje sa naňho garančné a úrazové poistenie. Výkon činnosti osobného asistenta nie je prekážkou pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak mesačná odmena z osobnej asistencie nepresiahne v úhrne (teda zo všetkých zmlúv o výkone asistencie) sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Z odmeny asistenta sa platí daň z príjmu. Osobný asistent je povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade a podávať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb.

Rodinní príslušníci môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne v rozsahu 1460 hodín ročne (štyri hodiny denne) a len pri určitých činnostiach, ako sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté a hluchoslepé osoby a sprostredkovanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie. Rodičia neplnoletého dieťaťa nemôžu byť jeho asistentami.

Úrad práce rozhoduje o príspevku na asistenta, ale neprideľuje asistenta. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím si musí nájsť osobného asistenta sama. Pomôcť jej s tým môže agentúra osobnej asistencie. Agentúry osobnej asistencie zabezpečujú komplexný poradenský servis. Klientom radia, ako si vybaviť peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ako viesť administratívu s ňou spojenú. Osobným asistentom poskytujú poradenstvo v oblasti administratívnych, daňových a odvodových povinností. Pomoc so zabezpečovaním osobnej asistencie poskytujú aj obce ako jednu zo sociálnych služieb.

Osobná asistencia je zo svojej podstaty určená najmä pre ľudí, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote a organizovať svoje každodenné aktivity. Skutočnosť, že človek trpí určitým ochorením neznamená, že nie je takéhoto rozhodovania schopný. Hoci zákon výslovne zakazuje podmieňovať priznanie príspevku na osobnú asistenciu určitým zdravotným postihnutím (a iné z neho naopak vylučovať), v praxi úradov sa možno stretnúť s rozhodnutiami odôvodňujúcimi nepriznanie príspevku práve konkrétnym zdravotným postihnutím. Takéto odôvodnenie rozhodnutia o nepriznaní príspevku je dôvodom na podanie odvolania proti rozhodnutiu o nepriznaní príspevku na osobnú asistenciu.

V čom je rozdiel medzi opatrovaním /opatrovateľským príspevkom/ a osobnou asistenciou? Kto môže byť opatrovateľom a kto asistentom?

Aká je výška opatrovateľského príspevku a kto má naň nárok? Za akých podmienok môžete byť osobným asistentom?

Príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Poskytuje sa osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie a je jej rodinným príslušníkom (napr. manželom, manželkou, rodičom, náhradným rodičom, súrodencom, nevestou, zaťom alebo aj švagrom, švagrinou či neterou alebo synovcom) alebo s ňou býva.

Príspevok na opatrovanie možno poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v prípade, ak stupeň odkázanosti je minimálne V. alebo VI. - t.j. odkázanosť na minimálne 8 hodín denne. Pre nižší stupeň postihnutia príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť.

Pri opatrovaní prevažuje pomoc v domácnosti z dôvodu, že táto osoba nedokáže vykonávať väčšinu činnosti, aj vzhľadom na jej postihnutie alebo vek. Zaujímavosťou je, že napríklad vo Švédsku opatrovateľská služba sa poskytuje iba od 65 rokov. Opatrovateľ na Slovensku (rodinný príslušník, alebo osoba v spoločnej domácnosti) namiesto tejto osoby vykonáva rôzne činnosti, ktoré táto osoba nezvláda. Účelom opatrovania je, umožniť, aby osoba ŤZP mohla zostať v domácom prostredí a nebola odkázaná na pobyt v sociálnom zariadení.

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva osoba, ktorá poberá niektorú z dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných osôb s hendikepom a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.
Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných úloh, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Osobným asistentom môže byť len osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony, ktorá môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa vykonáva v čase, keď sa osoba s hendikepom zdržiava mimo miesta svojho trvalého bydliska. Môže ním byť aj rodinný príslušník osoby s hendikepom, ten však môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.

Osobnú asistenciu nemôže vykonávať človek, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. Nemôže ju robiť ani rodič dieťaťa do dosiahnutia jeho plnoletosti (ak je osobou s ŤZP dieťa); osoba, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu; profesionálny rodič; súdom ustanovený opatrovník osoby s hendikepom

Žiadosť o príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  podľa miesta bydliska. Formulár žiadosti je rovnaký pre všetky peňažné príspevky, vo formulári žiadateľ zaškrtne príspevok na osobnú asistenciu. K žiadosti sa priloží vyplnené tlačivo lekársky nález. Lekársky nález vypĺňa všeobecný lekár, pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Konanie o žiadosti vo veciach ťažkého zdravotného postihnutia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má dve vzájomne prepojené časti – posudkovú časť a rozhodovaciu časť. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý spravidla bez prítomnosti žiadateľa preskúma lekárske nálezy doložené ku žiadosti. Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu potom za prítomnosti žiadateľa posúdi jeho celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti) a spíše posudkový záver, v ktorom navrhne jednotlivé príspevky na kompenzáciu ŤZP. Lehota na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu je 90 dní od podania žiadosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má právo kontrolovať výkon osobnej asistencie. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní úradu na jeho žiadosť poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie a umožniť kontrolu v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.