PRÁVNA PORADŇA – KÚPEĽNÁ LIEČBA HRADENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

Kedy je kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou?

Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou z verejného zdravotného poistenia ak nadväzuje na predchádzajúcu liečbu choroby uvedenej v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (príloha č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z.).

Z hľadiska rozsahu úhrady kúpeľnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou je dôležité rozdelenie ochorení do dvoch základných kategórií: A a B. Pri ochoreniach kategórie A je zdravotná starostlivosť (procedúry) hradená z verejného poistenia úplne a na cene ubytovania a stravy sa pacient podieľa úhradou vo výške 1,70 € za deň pobytu. V skupine B je poisťovňou hradená zdravotná starostlivosť, na úhrade ubytovania a stravy sa pacient podieľa vo výške:

  • 5 eur počas pobytu v I. a IV. štvrťroku kalendárneho roka,
  • 7,30 eur počas pobytu v II. a III. štvrťroku kalendárneho roka.

Kategóriu, do ktorej ochorenie patrí, určuje príloha č. 6 zákona č. 577/2004 Z.z.

Onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie), ak je pacient v remisii, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia, patria do skupiny A, čo znamená, že kúpeľnú liečbu, stravu  a ubytovanie uhrádza zdravotná poisťovňa. Pacient platí iba zákonom stanovený poplatok 1,70 € za deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň. Pacienti, ktorým bola priznaná dávka v hmotnej núdzi platia tento poplatok iba za prvé tri dni pobytu. Od poplatku sú úplne oslobodení darcovia krvi, ktorí sú nositeľmi striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety. Ubytovanie poisťovňa uhrádza v štandardných podmienkach – v dvojposteľovej izbe so spoločným sociálnym zariadením mimo izby.

Všetci pacienti platia daň z ubytovania vo výške stanovenej mestom alebo obcou, v ktorom sa kúpele nachádzajú (napríklad v Nimnici je daň 0,50 €/deň, v Bardejove 1 €/deň, v Lúčkach  1 €/deň). Ťažko zdravotne postihnutí občania môžu mať nárok na zníženie alebo odpustenie dane z ubytovania po predložení preukazu ZŤP. Daň z ubytovania vyberá každé mesto a obec samostatne, informáciu o tom, či v danom meste alebo obci takáto možnosť je, Vám poskytne kúpeľné zariadenie alebo obecný úrad. Dĺžka kúpeľného pobytu hradeného zdravotnou poisťovňou je pri onkologických ochoreniach 21 dní.

Ako si vybaviť poukaz na kúpeľnú liečbu

Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypíše lekár špecialista – onkológ alebo všeobecný lekár na základe nálezu lekára špecialistu,  ak je u pacienta kúpeľná liečba indikovaná.  Kúpeľná starostlivosť pri onkologických ochoreniach je indikovaná do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie), ak je pacient v remisii, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Kúpeľnú liečbu nemožno navrhnúť v prípade výskytu kontraindikácií kúpeľnej liečby, ktorými sú pri onkologických ochoreniach recidíva choroby a nádorová kachexia (syndróm charakterizovaný progresívnou stratou svalovej hmoty, ktorú nie je možné zvrátiť konvenčnou nutričnou podporou a vedie ku progredujúcemu funkčnému zhoršovaniu). Lekár k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení a prípadné odporúčania. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení nesmie byť starší ako tri mesiace. U pacienta vo veku nad 70 rokov sa vyžaduje aj interné vyšetrenie. Vystavenie Návrhu hradí v plnom rozsahu zdravotná poisťovňa. Pacient by mal Návrh podpísať, môže uviesť aj svoje telefónne číslo pre uľahčenie kontaktu so zdravotnou poisťovňou. Kompletne vyplnený Návrh s prílohami musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie – t. j. pred uplynutím doby 24 mesiacov od ukončenia onkologickej liečby.

Poisťovňa Návrh schváli, a ak spĺňa zákonom definované požiadavky, teda ak je kúpeľná liečba indikovaná, Návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti a u pacienta sa nevyskytujú kontraindikácie kúpeľnej liečby. O Návrhu má poisťovňa rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia. Schválený Návrh zašle priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Zoznam zmluvných kúpeľných zariadení je zverejnený na web stránkach jednotlivých poisťovní, informácie, o tom, s ktorými kúpeľmi má uzatvorenú zmluvu  poisťovňa poskytuje aj telefonicky alebo na svojich pobočkách. V prípade, že chce pacient absolvovať kúpeľnú liečbu v konkrétnych kúpeľoch, s ktorými má jeho poisťovňa uzatvorenú zmluvu, mal by  to zdravotnej poisťovni oznámiť ešte pred schválením kúpeľnej liečby, napríklad uvedením názvu kúpeľov na hornom okraji Návrhu alebo v podpísanom liste. Po schválení kúpeľnej liečby už pacient nemá možnosť zmeniť kúpele, ktoré mu boli poisťovňou určené. Aj tým sa líšia ochorenia kategórie A od ochorení kategórie B, pri ktorých si pacient môže sám vybrať kúpeľné zariadenie zo zoznamu zaslaného poisťovňou. Pacientovi poisťovňa pošle Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si pacient dohodne priamo s kúpeľným zariadením, rovnako ako prípadné požiadavky na nadštandardné (a teda pacientom hradené) ubytovanie alebo stravu.

Pacient so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe môže požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Takúto požiadavku je potrebné uviesť priamo v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť, pričom lekár, ktorý návrh vypĺňa, musí potrebu sprevádzania pacienta odôvodniť. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu zdravotná poisťovňa uhrádza náklady na jeho pobyt vo výške 4,98 € za deň pobytu. Zvyšok ceny pobytu v kúpeľnom zariadení si sprievodca hradí sám. 

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu, pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.