Pobočky

Liga proti rakovine je organizácia s celoslovenským pôsobením. Svoju činnosť organizuje a vykonáva v rôznych mestách Slovenska i vďaka svojím pobočkám, klubom a spolupracujúcim kolektívnym členom.

Pobočka je organizačná zložka, ktorá zabezpečuje činnosť Ligy proti rakovine v súlade s jej poslaním a cieľmi na regionálnej úrovni, najmä kvalifikovaným informovaním verejnosti o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku nádorov, o včasných príznakoch onkologických ochorení, o pokrokoch onkologického výskumu pomocou pri organizovaní preventívnych akcií a informačných kampaní pre zdravú populáciu poskytovaním všestrannej najmä psychosociálnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom osvetovou a poradenskou činnosťou pomáhať pri ochorení, liečbe a rekonvalescencii členov.

Pobočky združujú občanov s onkologickým ochorením, príbuzných pacientov a iné spriaznené osoby, ktoré prejavia ochotu pomáhať si pri prekonávaní spoločenských, rodinných a sociálnych bariér pri návrate do bežných podmienok, doliečení a zabránení recidívam ochorení.

Liga proti rakovine SR združuje a zastrešuje 12 pobočiek v rámci celého Slovenska, ktoré nemajú samostatnú právnu subjektivitu, hospodária na základe Zásad finančného hospodárenia vypracovaných centrálou LPR Bratislava.

Okrem našich pobočiek máme i kolektívnych členov. Tieto majú vlastnú právnu subjektivitu, samostatný program, hospodária na základe vlastných zdrojov a v rámci svojich aktivít sa podieľajú na programe a poslaní Ligy proti rakovine. Patria sem:

  • Turčianske Venuše Martin
  • Klub IRIS Nové Zámky
  • Slovenské združenie stomikov – SLOVILCO Martin
  • Občianske združenie NARCIS Vranov nad Topľou
  • Združenie pacientov s onkologickým a ŤZP – KLINČEK, Čadca
  • Organizácia postihnutých chronickými chorobami, Trenčín