TU pravých horných pľúc S3 (46x 40 x kk 45,55 mm) s mts vľavo S4 (10,5 mm),

TU pravých horných pľúc S3 (46x 40 x kk 45,55 mm) s mts vľavo S4 (10,5 mm),

Dobry den, chcela by som vás poprosiť o čo najpresnejšie vysvetlenie nálezu, navrhovanú liečbu a prognózy do budúcnosti. Otcovi, 1960, fajčiar, zistili 23.9. na CT : periférny TU pravých horných pľúc S3 (46x 40 x kk 45,55 mm) s mts vľavo S4 (10,5 mm), dve drobné subpleurálne nodularity pľúc vľavo S8 (do 3,5mm).Pľúca S3 1.dx.viac periférne diferencovaná spikulovitá, neostro kontúrovaná lézia s retrakciou okolitého parenchým. Lézia laterálne zasahuje k nástennej pleury, kt. nie je zhrubnutá.Menšia spikulovitá lézia S4 /6 1.sin lokalizovaná periférne, lokálne fokálne a diskrét. známkami reaktívne zhrubnutej nástennej pleury.Paraseptálna emfyzematozna bula S4/5 (27.5mm) mediálne parakardiálne, v S3 1.sin. (11,5mm).Centriloburálny emfyzém bilat., prevažne v horných lalokoch.Bez medisatinal., hilovej a pritonealnej LAP, skelet bez mts.Mediastikum bez TU expanzie. ostatne vyšetrenia bez nálezu.Ďakujem veľmi pekne. Bolo by veľmi dôležité mat čo najviac informácií, nakoľko z nemocnice bol poslaný do NÚTPCHaHCH .Andi
andi, 27. septembra 2014
Ďakujeme za dôveru, že ste sa obrátili na nás s otázkou. Žiaľ, na to , aby sme mohli čo najpresnejšie vysvetliť CT nález ako aj liečbu a prognózu do budúcnosti u vášho otca, potrebovali by sme výsledky ďalších vyšetrení a to histológiu, bronchoskopický nález, onkomarkery a ak sa bude jednať o karcinóm pľúc, tak je dôležitý jeho histologický typ. Ináč sa liečia a majú prognózu NEMALOBUNKOVé karcinómy - NSCLC a ináč MALOBUNKOVÝ KARCINÓM - SCLC. Dôležité je poznať a vyšetriť celkovo vášho otca, poznať jeho prípadné ďalšie ochorenia a taktiež výkonnostný stav. Veľmi múdre bolo rozhodnutie lekárov poslať vášho otca do NÚTPCH , kde presne dovyšetrujú vášho otca a podľa výsledkov zvážia eventulálne aj operačný zákrok, ak nález v ľavých pľúcach nepotvrdia ako metastázy. Ak by sa jednalo o neskvamózny typ NSCLC napr. adenokarcinóm, mali by vyšetriť prítomnosť génových mutácií EGFR (prípadne aj ALK ) a ak by boli pozitívne, pripadala by do úvahy aj biologická liečba, teda cielená personifikovaná liečba nádoru. Dnes v SR sú k dispozícii všetky druhy liečby. Prognóza záleží však na mnohých faktoroch ako sú: a. typ nádoru (horšiu prognózy majú SCLC) , b. klinické štádium karcinómu pľúc (KP) v čase diagnózy (TNM štádium)c. výkonnostný stav pacienta ( pľúcna spirometria + komorbidity) d. u NSCLC aj od výsledkov molekulárno-biologického vyšetrenia nádoru (pozitivita, negativita mutácií)Odporúčame vám a vášmu otcovi úzko spolupracovať s lekármi, ktorí budú otca vyšetrovať a liečiť. Určite vám odpovedia na všetky vaše otázky a pri vzájomnej spolupráci liečba bude čo najefektívnejšia.
, 27. septembra 2014