Prosba o pomoc

Prosba o pomoc

Ná)ez:lnfratentoriá(ne - tkanivo medula spinalis / Ci-31, m.obbongata, ponsu a cerebella bez preukaznej patologie v MR obraze. Liquorové priestory primerané, V.mozg.komora centrálne, bez patolog. dekonfigurácie. AC symetrické. lntrakanaiikulárna patologia neverifikovaná.Mastoidy pneumatizované. VB riečisko - bpn.V priebebu kraniálnych nervov neverifikujeme ložiskovů alebo signálnu patobogiu svedčiacu pre zápal. alebo TU léziu., Poloha cerebelárnych tonzil v norme - dystopia neprítomná, Arnold - Chiari - neverifikovaný. Anomália zo spektra Dandy- Walker vylúčená. Centrólny miešny kanálik nerozšírený. Hydrosyringomyelia vylúčená. Supratentoriálne - St. p. subtotálnej extirpácii multiformného glioblastomu T-P vťavo, aktuálne verifikujeme:- reziduum tumoru paraventrikulárne T-P vľavo, ktoré Sa postkontrastne prstencovite opacifikuje, tumor vetkosti 23,6 X 18,6 mm. V okoli tumoru mapovitá zona prolongovanej fl relaxácie - postiradiačná leukoencefabomalácia.Corpus callosum normálnej konfigurácie. Septum pellucidum - normálne. hipokampáina oblast’: bez zn. mesiálnej sklerozy.Selárna oblast’: hypofýza normálnej veľkosti, infundibulum v strednej čiare.Chiazma - bez atrofie I septooptická dysplázia neverifikovaná!, bez dislokácie, Supraselárna cisterna volná. Paraselárne cievne štruktúry bez preukaznej patologie.Komorový systém: asymetrický - temporálny roh ľavej postrannej komory dilatovaný, komory veku primerané. Liquorové priestory: vnútorné primerané, vonkajšie širšie. Orbity - nález na oboch orbitách symetrický -bulby - bez poruchy sféricity ‚ Lens - bpn. Corpus vitreum - bpn. Nástenne bez patologie.Optický nev - bpn. retrobulárny priestor - bpn, Extrakonálna lézia neverifikovaná. Okohybné svaly - bilat. S normálnou intenzitou signálu a morfologiou.V priebehu fissura orbital. superior - bpn. Chiazma - bpn.PND: v norme.Záver: St. p. subtotálnej extirpácii multiformného glioblastomu T-P vl’avo s reziduom tumoru a postiradiačnou leukoencefalomaláciou - v porovnaní s nálezom z 3/2007 bez známok verkostnej progresie.Asymetria komör - temporálny roh ľavej postrannej komory dilatovaný. Atrofia mozgu - externý typ.KišováMR mozgu:3.7.2007Protokol: be., TIw GRE FLASH3D - SAG, T2w TSE rst - TRA, T2w TIRM dark fluid TRA, K.!. Omniscan - TI FL3D - SAG, 11w SE - TRA + CORNálezInfratentoriálne - tkanivo medula spinalis / C 1-3/, m.oblongata, ponsu a cerebella bez preukaznej patologie v MR obraze.Liquorové priestory primerané, IV.mozg.komora centrálne, bez patolog.dekonfigurácie.IAC symetrické..Mastoidy symetricky pneumatizované.VB riečisko - bpn.V priebebu kraniálnych nervov neveriflkujeme ložiskovú alebo signálnu patologiu svedčiacu pre zápal. alebo TU téziu.Poloha cerebelárnych tonzíl hraničná - dystopia neprítomná, Arnold - Chiari - neverifIkovaný.. Anomália zo spektra Dandy- Walker vylúčená. C/Crjunkcia bpn. CI/2 artikulácia - bpn. Centrálny miešny kanálik nerozšírený. FiydrosyringomyeUa vylúčená.Supratentoriálne - perivasku láme Robin - Virchowove priestory nerozšírené.Stp subtotalnej resekcii TU T-P I sin glioblastoma multiforme. T,č. v koretácii s posledným MR vyšetrením z 9.Xl.07 evidentně zn. progresie — sýtiaca sa časť rekurentneho základného procesu .T.č. rozmer TI) rekurencie v TRA rovuine 35 x 31 mm, v SAG rovine 36 x 20 mm a v COR rovine 47 x 20 mm. TU Fommácia sa piošne šín od periventrikutarnej časti Ol sin šikmo periferne subkortikalne P. Ventrolateralne sa sýti satelitná drobná tezia. Perif’erne od lezie intersticialny edem, postradiačnć zn. gliozy. Corpus callosum normálnej konfigurácie.Septum petlucidum - normálne. Selárna oblast’; hypofýza normálnej vel’kosti, infundibulum v strednej čiare.Chiazma - bez atrofie / septooptická dysplázia neverifikovaná], bez dislokácie.Supraselárna cisterna volná.Paraselámne cievne štruktúry bez preukaznej patologie.Komorový systém:asyrnetrický, rozšírený.Liquorové priestory; vnútorné aj vonkajšie - rozšírené Orbity - nález na oboęh orbitách symetrický -bulby - bez poruchy sféricity ‚ Lens - bpn. Corpus vitreum - bpn. Nástenne bez patologie. Optický nerv - bpn. retrobulárny priestor - bpn. Extrakonálna lézia neverifikovaná.Okohybné svaly - bilat. s normálnou intenzitou signálu a morfologiou.V priebehu fissura orbital.supenior - bpn.Chiazma - bpn.PND: bpnZáver: Stp subtotalnej extirpácie TU T-P-O I Sin — histologicky — gliobiastoma inultiforme. Stp RAT a CHT. T.č. evidentné ni. progresie residualneho TU šíriaceho sa od periventrikularnheo priestoru O I Sin šikmo kraniolateralne P-O sin.Rozmery v TRA rovine 35 x 31 mm, v SAG 36 x 20 mm a v COR 47 x 20. Ventrolateralna drobná satelitná lezia. Periferne psotradiačná leukoencefalomalácia,ale aj ak. itersticialny edem. Asymetrická dilatácia 1’. bočnej komory najvýraznejšie O roh, Externý typ atrofie,.Dr StraussMR mozgu 8.3.2008.Moja mamina bola operovaná 09/2006 v Nových Zámkoch, absolvovala ožarovania aj chemoterapiu. Prosili by sme Vás o pomoc, ak je to možné, alebo radu ako ďalej? Lekári nedoporučujú ďalšie ožarovanie ani chemoterapiu. Napriek tomu veríme, že je ešte nádej na liečbu a uzdravenie.
Borot Pavol, 14. apríla 2008
Milý pán Barot,veľmi ťažko je poradiť v takomto vážnom prípade. Vaša mamička absolvovala operáciu, ožarovanie aj chemoterapiu. Ožarovanie a chemoterapia bola v Bratislave? Jediné čo by som myslel je ešte neurochirurgické konzílium ohľadne možnosti chirurgického zákroku.
, 14. apríla 2008