Osteolýza.

Osteolýza.

Pred 3 rokmi bola mojej mame diagnostikovaná rakovina prsníka v IV.štádiu.Podstúpila chemoterapiu a následne rádioterapiu.Nedávali nám veľké nádeje,no jej vyliečenie považovali aj samotní lekári za zázrak.Pravidelne chodila na kontroly každé 2 mesiace,neskôr 3 mesiace.Zakaždým mala krvné testy v poriadku,cítila sa dobre.Od mája min.roku začala mať bolesti chrbtice,krížov a niekedy pociťovala bolesti kĺbu. TIETO PROBLÉMY PRIPISOVALA BEžNéMU CIVILIZAčNéMU OCHORENIU.OBRáTILA SA NA SVOJU OBVOD.LEKáRKU,KTORá JU LIEčILA INJEKCIAMI TYPU DOLMINA,ALMIRAL A POD.BOLESTI NA CHVíľU USTUPILI,ALE VRACALI SA S ODSTUPOM čASU.A ZASE SA LIEčILI "PANI DOKTORKOU" INJEKCIAMI,PREDPISOVANíM LIEKOV OD BOLESTI NAPR.GRANULE FLEKTORU. Až V JANUáRI TOHTO ROKU JU POSLALA MIESTNEJ NEUROLOGIčKE,KTORá BEZ RTG SNíMKU JEJ PREDPíSALA 10 INF V ZLOžENí MYDOCALM,NOVALGIN ....PO VYBRATí INF.A NEUSTUPUJUCIM BOLESTIAM JU KONEčNE POSLALA NA RTG.PREDPOKLADáM žE Z NICH NIč NEVYčITALA,KEDžE JEJ KáZALA KUPIť SI V LEKáRNI INF.VYBRALA 2 ANIč.KEDžE STAV SA RAPíDNE ZHORšOVAL,NEVLáDALA CHODIť,OBRATILA SA NA SVOJHO ONKOL.LEKáRA,V TEN DEň ABSOLOVALA RTG,ORTOPEDA A NEUROLOGA.ZáVER BOL JEDNOZNAčNý-METASTáZY NA CHRBTICI OSTEOLýZA.NA DRUHý DEň BOLA HOSPITALIZOVANá A PODSTUPUJE V TOMTO čASE RADIOTERAPIU.NECíTI SA DOBRE,VRACIA,NECHUTí JEJ JESť.CHCELA BY SOM VEDIEť AKO BUDE CHOROBA POKRAčOVAť,čI JE NáDEJ NA UZDRAVENIE,čI BUDE MôCť ZNOVA CHODIť,NA čO SA MáM PRIPRAVIť?MAMA Má 67 ROKOV.ĎAKUJEM ZA SKORú ODPOVEĎ.
Soňa, 24. februára 2008
Milá Soňa,jedinú spoľahlivú odpoveď Vám môže, dať Váš lekár - onkológ, ktorý pozná rozsah všetkých týchto kostných zmien. Mnohé tieto kostné metastázy dobre reagujú na liečbu . Takže šanca na zlepšenie je reálna.
, 24. februára 2008