onkologicky pacient a PN

onkologicky pacient a PN

Dobrý deň, môj otec je onkologický pacient, mesiac po operácii a v čase čakania na chemoterapiu, momentálne PN. Prosím Vás, nemá nárok na neobmedzené vychádzky ako onkologický pacient? Je totiž ťažko ísť s ním von počas prechádzky, keď mu nie je dobré a keď sa ako tak cíti lepšie, už znova nemôžeme ísť, lebo vychádzky nemá. Ďakujem, s pozdravom Eva
Eva, 2. júla 2015
Dobrý deň,dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca posudzuje,uznáva a o jej trvaní a skončení rozhoduje ošetrujúci lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov.V súlade s § 2 ods.11 predmetného zákona ošetrujúci lekár určuje liečebný režim,ktorým je životospráva osoby na podporu liečby.Stanovenie vychádzok počas PN je súčasťou liečebného režimu dočasne práceneschopnej osoby.Rozsah a čas povolených vychádzok určuje ošetrujúci lekár podľa druhu a závažnosti ochorenia posudzovanej fyzickej osoby aj so zreteľom na diagnostický a liečebný proces v čase dočasnej pracovnej neschopnosti.Z uvedeného vyplýva,že stanovenie rozsahu a času povolených vychádzok počas trvania PN je výlučne v pôsobnosti ošetrujúceho lekára,ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencovi.Opodstatnenosť stanovenia celodenných vychádzok môže byť predmetom kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu, ktorú vykonáva u ošetrujúceho lekára posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.V individuálnych prípadoch,v závislosti od druhu poruchy zdravia,ak je to vhodné z hľadiska obnovy pracovnej schopnosti, Sociálna poisťovňa v rámci vykonávania kontroly dodržiavania liečebného režimu akceptuje aj určené celodenné vychádzky.S prianím pekného dňa Baranová.
, 2. júla 2015