Liek – ZELBORAF

Liek – ZELBORAF

Dobrý deňMôj blízky rodinný príslušník trpí ochorením melanom kože vo vysokom štádiu. podĺa vyjadrení lekárov nie je chemoterapia už potrebná a nebude už účinná. jediným spôsobom ako pacientovi zmierniť bolesť a aspon o pár mesiacov predĺžiť život je užívanie lieku - ZELBORAF. Nakoľko je pacient poistený v poisťovni Dôvera je veľmi nepravpodobné, že lekár tento liek predpíše nakoľko je finančne veľmi náročný ( cca 2720 € ) a poisťovňa ho nebude chcieť preplatiť. Podotýkam pacient má 52 rokov, celý život aktívne pracoval a na úrade práce nebol ani jeden deń. Som z celej situácie zúfalý a flustrovaný. Viete my pomôc a poradiť ako ďalej postupovať ?
Ján Tomáš Ing., 4. októbra 2013
Zelboraf je registrovaným liekom, ktorý nie je zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, čo v praxi znamená, že napriek tomu, že jeho vydanie je viazané na recept, jeho cenu v plnej výške hradí poistenec. Súčasná právna úprava umožňuje udelenie výnimky v takýchto prípadoch a liek v plnej alebo v čiastočnej výške môže uhradiť zdravotná poisťovňa (§ 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov v platnom znení). Úhradu takéhoto lieku môže (t.j. môže ale aj nemusí) zdravotná poisťovňa vopred odsúhlasiť na základe písomnej žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odporúčam preto bez zbytočného odkladu požiadať ošetrujúceho lekára o vyhotovenie žiadosti o úhradu nekategorizovaného lieku pre zdravotnú poisťovňu, v ktorej je Váš príbuzný poistený. Žiadosť musí byť riadne zdôvodnená; za odôvodnený prípad pre schválenie úhrady sa považuje, ak je poskytnutie takéhoto lieku s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou. Na základe udeleného súhlasu zdravotnej poisťovne ošetrujúci lekár predpíše uvedený liek, ktorý bude v plnom alebo v čiastočnom rozsahu uhradený zdravotnou poisťovňou. Neuvádzate, aká je sociálna a majetková situácia Vášho príbuzného. Ak je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP), do úvahy by prichádzala aj kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažko zdravotne postihnutých osôb, o ktorej na základe písomnej žiadosti a po splnení zákonných podmienok rozhoduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska žiadateľa. Váš cieľ pomôcť príbuznému je ušľachtilý, preto odporúčam nedať sa odradiť prípadnou byrokraciou. V prípade negatívneho stanoviska zdravotnej poisťovne je možné požiadať o jeho opätovné prehodnotenie, resp. požiadať o súčinnosť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v prípade zamietnutia kompenzácie podať odvolanie proti rozhodnutiu príslušného úradu práce.
, 4. októbra 2013