Liečba avastinom

Liečba avastinom

Dg. Ca mammae l.sin. I. pT1cN0M0 DIG 3 R pozit. – stredné riziko: 9/2007 QE (RLQ) z ĽP a EA vľavo:TU 18 x 15 mm, histol. DIC G3, ER HS 140 PR HS 90, 18 LU bez mts.10/2007 – 1/2008: adjuvantná chemoterapia 6 cyklov typu FEC 2/2008 - 4/2008 RAT na oblasť ľavého prsníka v TD 50,0 Gy s boostom na lôžko po prim. TU v TD 9,0 Gy4/2008 - 7/2010: následná adjuvantná hormonálna liečba SERM tamoxifenom.7/2010 pri disp. kontrole zistená patol. hodnota OM CEA 60,0 CA 153 93,3CT abdomenu 7/2010: diss. hepat. mts v oboch lalokoch pečene, osteolyt. mts kríž. kosti, Th, LS chrbticeosteoscan 7/2010: mnohopoč. mts v Th5-1l, L1-3, rebrách vpravo III a VI paravert., v ľ. X rebre v pr. SI a bedr. kĺbe susp. osteolyt. lož. v corpus sterni8/2010: kobalt 1x hrudná kosť, kobalt 5x kríže, 8/2010 - 3/2011: Flavobion 3x1, 11/2010: kobalt 5x L3 kríže2/2011: kobalt 5x medzi lopatkami8/2010 - 2/2011: Zometa každých 30 dní, celkovo 8x8/2010 – 12/2010: 6 cyklov CHT + biolog. liečba Avastin 900, Taxol 270, Hydrocortizon, Dithiaden, Ranital, Dolmina (Veral)CT abdomenu 10/2010: v oboch lalokoch pečene mnohopoč. mts s miernou regresiou oproti 7/2010 o 5-7mm, ukladanie depozitov kalcia, st.p.HY, v kostnom okne došlo k disk. regresii a ohranič. sklerotickým lemom niekt. lézií, horný okraj zadný L3 (lyt. zmenené) mierne presahuje do spin kanála, v obl. femuru vs remineraliz. drobná lytická mts 12/2010 – 2/2011: 4 cykly Avastin 900CT abdomenu 2/2011: v hepare v oboch lalokoch pretrvávajú mnohopočetné lézie mts charakteru s tendenciou k splývaniu, v porovnaní s CT z 10/2010 je nález vcelku stacionárny, väčšina lézií bez podstatnej zmeny veľkosti, niektoré lézie však vykazujú diskrétnu regresiu iné diskrétnu progresiu veľkosti, u lézií s kalcifikáciami došlo k zvýrazneniu týchto kalcifikácií. Na ostatných parenchýmových orgánoch dutiny brušnej (slezina, pankreas, nadobličky, obličky) je nález natívne primeraný, bez zjavných path. ložiskových fokalít. Lymfatické uzliny periportálne, interaortokaválne a paraaortálne bez evid. progresie veľkosti. Ako nová kvalita ojedinelá drobná nodulácia pod brušnou stenou v epigastriu (vs v omente). Diskrétne tekutinové kolekcie v malej panve. Tranverzoptóza. Hemisakralizácia L5 vľavo. V kostnom okne v zachytenom rozsahu v pôvodnej lokalizácii osteolytické lézie skelete, taktiež osteoplastické zmeny kostnej štruktúry, pribudli nové lézie osteoplast. charakteru v tele stavca Th10, Th12, L1, v lopate bedr. kosti vľavo – dif.dg.: remineralizácia lézií, ktoré neboli zretľné v CT obraze pri predch. VT vyš., resp. nové sek. osteoplast. zmeny.3/2011 - : Essentiale forte N 3x1, Bondronat 50mg 1x13/2011: Navelbine 60mg tablet. 1. dávka3/2011: Xeloda 1500mg tablet. ráno a večer4/2011: Navelbine 30mg tablet. 2. dávka4/2011 - : Xeloda 1500mg tablet. ráno, 1000mg večerUSG abdomenu 4/2011: Hepar je hraničnej veľkosti, v oboch jeho lalokoch prakticky vo všetkých segmentoch nachádzame diss. mts ložiská priemeru 7-25mm. Najväčšie v seg VII pr. laloka a v seg II ľ. laloka. Niektoré ložiská obsahujú mohutné kalcifikácie v centre. Žlčník, žlč. cesty – b.z. Pankreas – nezv., ostrých kontúr, bez lož. zmien. Lien nie je zväčšený, v jeho parenchýme nachádzame 2 oválne hypoechogénne ložiská charakteru mts priemeru 5mm a 20mm (väčšie v pri hornom poli sleziny). Obličky – bez dilatácie KPS a pat. echo ložísk. Paravazálne priestory a retroperitoneum sú voľné, bez pat. zv. LU. V epigastriu dorzálne za ľ. lalokom pečene v okolí tr. cielacus nachádzame oválne drobné hypoechogénne ložisko LU? MTS? priemeru 7mm.Váha: 57 kg Výška: 167cmOstatné diagnózy: alergia na PNCr. 2002 st.p. HY pre myóm,TK 140/80 TORR, Lacipil 4mg, Vasocardin 50,r. 2007 Autoimúnna tyreoiditída s uzlovou strumou v štádiu hypotyreózy – substit. liečba 75μg,Coxarthrosis 1.utq gr. I sec. /rtg/ precipuel.dx-gr. II, VAS L S chrbtice disk. /dok., osteoporosis-celotelová DEXANemohla som pokračovať v liečbe Avastin+Taxol ? Zdá sa, že to zaberalo.Ďakujem za odpoveď
Jarmila, 13. apríla 2011
Dobrý deň, liečba je indikovaná lekárom, ktorý vie vedľajšie účinky liečby a aj účinky jednotlivých liekov, dôverujte mu.
, 13. apríla 2011