C44.1

C44.1

V júni mi bol diagnostikovaný bazocelulárny karcinóm na hornom a dolnom viečku ľavého oka. Vzhľadom na nemožnosť chirurgického riešenia ani rádioterapie mi bola indikovaná liečba Erivedge, ktorá podlieha schváleniu zdr. poisťovňou. VšZP mi však žiadosť zamietla.Ako mám postupovať ďalej.
Mgr.Nosianová Eva, 24. júna 2014
Zdravotná poisťovňa môže odsúhlasiť úhradu lieku Erivedge (pozn. ide o registrovaný liek v SR, nezaradený do zoznamu kategorizovaných liekov) v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti lekára odporúčajúceho túto liečbu. Odôvodneným prípadom je najmä to, ak poskytnutie lieku s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca je pre neho jedinou vhodnou možnosťou.Schválenie požadovanej liečby zdravotnou poisťovňou nie je konaním podľa správneho poriadku, preto voči oznámeniu zdravotnej poisťovne o zamietnutí liečby nie je možné podať “klasické” odvolanie.Vzhľadom na to, že z dožiadania nie je zrejmé, z akého dôvodu zdravotná poisťovňa požadovanú liečbu zamietla, v závislosti od dôvodu zamietnutia odporúčam postupovať nasledovne: - ak bola žiadosť zamietnutá z formálnych nedostatkov (napr. neúplná žiadosť), je potrebné kontaktovať lekára, ktorý liečbu odporučil, aby žiadosť doplnil o chýbajúce náležitosti – v tejto žiadosti je potrebné zamerať sa najmä na detailné zdôvodnenie, prečo navrhovaná liečba predstavuje jedinú vhodnú možnosť pre pacienta – a túto žiadosť obratom zaslať vašej zdravotnej poisťovni. - ak bola žiadosť zamietnutá z iných dôvodov (pričom žiadosť bola úplná a boli splnené aj indikačné odporúčania pre túto liečbu), je potrebné bez zbytočného odkladu písomne požiadať zdravotnú poisťovňu o prehodnotenie jej stanoviska o zamietnutí liečby. Súčasne odporúčam podať aj písomnú žiadosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za účelom preskúmania postupu zdravotnej poisťovne pri posudzovaní žiadosti o schválenie požadovanej liečby (odporúčam k tomuto dožiadaniu priložiť aj kópiu vašej pôvodnej žiadosti a stanovisko zdravotnej poisťovne).
, 24. júna 2014