Onkologická výchova

image (9)

Už pri vzniku Ligy proti rakovine v r. 1990 sa za jednu z priorít v jej činnosti stanovila výchova a vzdelávanie mladej generácie k zdravému spôsobu života, ktorý patrí ku kľúčovým faktorom v prevencii pred rakovinovým ochorením. Uvažovalo sa o vhodnom modeli, ktorý by bolo možné uplatniť pri oslovovaní mládeže tak, aby sa vzbudila jej pozornosť a záujem o problematiku nádorových ochorení, o informácie vedúce k predchádzaniu ochorenia, skrátka model, ktorý by poskytol komplexný informačný balík k danej problematike.

Tak v r. 1998 LPR navrhla a v spolupráci s Metodickým centrom pri Ministerstve školstva SR ponúkla stredným školám výuku nepovinného predmetu – Onkologická výchova. Po absolvovaní inovačného dvojročného štúdia zo strany prihlásených profesorov sa vyučovanie predmetu rozšírilo na 65 stredných škôl v rámci SR. Študenti navštevujúci tento nepovinný predmet získavajú vedomosti o možnostiach diagnostiky, liečby a priebehu rakovinového ochorenia, o spôsoboch psychosociálnej pomoci postihnutým, o pokrokoch vo výskume, predovšetkým však o preventívnych možnostiach predchádzania ochoreniu. Štúdium prebieha z učebníc pripravených a vydávaných Ligou proti rakovine.

LPR zabezpečuje každoročne preškoľovanie vyučujúcich pedagógov (posledné 2 roky aj študentov) na pravidelných workshopoch, kde odborníci odovzdávajú vyučujúcim aktuálne a nové informácie z oblasti nádorových ochorení od včasnej diagnostiky cez štádiá liečenia a života po liečbe s dôrazom na spôsoby prevencie. Týmto spôsobom si pedagógovia a študenti každoročne dopĺňajú a inovujú poznatky z danej problematiky. Organizačné a finančné zabezpečenie workshopov včítane prípravy študijných materiálov, uhrádzania cestovných nákladov príp. nákladov spojených s ubytovaním a občerstvením znáša LPR v plnom rozsahu.

Prínos tejto aktivity je zjavný pri komunikácii so študentami zúčastňujúcimi sa vyúčby predmetu. Prejavujú značné vedomosti, záujem a chápanie problematiky, ich veľký prínos spočíva v následnom odovzdávaní získaných poznatkov tak v rámci rodiny, príbuzenstva ako i v kolektíve svojich rovesníkov.

Keďže Onkologická výchova sa na zapojených stredných školách vyučuje ako nepovinný predmet, pedagógovia nemajú nárok na honorovanie. LPR sa preto motivovať ich na výuku a prejaviť im vďaku za výchovu mladej generácie aspoň malou čiastkou, ktorá predstavuje odmenu za samoštúdium, ochotu prijímať nové informácie a odovzdávať ich študentom.Archív ročníkov

  • ŠTUDENTI NA POCHODE

    ŠTUDENTI NA POCHODE Aj tento školský rok sme odštartovali so študentmi a učiteľmi zapojenými do projektu „Onkologická výchova pre školy“ spoločným stretnutím na tradičnom „ligáckom“ víkendovom workshope. Konal sa v Bratislave a jeho súčasťou bolo aj zapojenie sa do pochodu proti rakovine prsníka, ktorý každoročne organizuje spoločnosť AVON. Onkologická výchova je dlhoročný projekt Ligy proti rakovine, ktorého zmyslom […]

    Detail článku