Liga proti rakovine sa zapojila do medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

 Karcinóm krčka maternice, ktorý je spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), predstavuje celosvetový zdravotný problém. Podľa údajov z roku 2018 bolo na celom svete diagnostikovaných približne 570 000 žien s týmto ochorením a až 311 000 zomrelo. V Slovenskej republike je karcinóm krčka maternice šiestym najčastejším onkologickým ochorením, pričom sa ročne diagnostikuje približne 650 žien a 200 až 230 zomrie. Počet nových prípadov neustále rastie, a to aj napriek tomu, že tomuto onkologickému ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).  

Bohužiaľ, na Slovensku je aj v súčasnosti v porovnaní s vyspelými krajinami nielen veľmi nízka zaočkovanosť proti HPV, ale aj nedostatočný záujem žien chodiť na preventívne gynekologické prehliadky, ktorých súčasťou je skríning rakoviny krčka maternice. Významné sú aj rozdiely medzi rôznymi socio-ekonomickými skupinami obyvateľstva.

Projekt PRESCRIP-TEC („Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“) je projekt zameraný na prevenciu a skríning rakoviny krčka maternice, financovaný z programu Horizont 2020, ktorý odštartoval vo februári 2021. Realizácia celého projektu prebieha pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v Holandsku. Aktivity sú primárne zamerané na znevýhodnené skupiny žien v chudobných alebo ťažko dostupných oblastiach krajín Bangladéš, Uganda, India a Slovensko.

V rámci Slovenska projekt koordinuje Inštitút pre Globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity v úzkom partnerstve s inými ústavmi Trnavskej univerzity (TU).  Ďalšími  slovenskými partnermi projektu sú Zdravé regióny (ZR), Liga proti rakovine (LPR) a do spolupráce bolo prizvané aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Cieľom tohto 3-ročného projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb za pomoci inovatívneho komunitného skríningu rakoviny krčka maternice pomocou testov na zisťovanie prítomnosti vírusu HPV u žien v stanovenom vekovom rozpätí. Inovatívnosť spočíva najmä v tom, že ide o samovyšetrenie, t. j. test si urobí žena sama. Odborníci veria, že práve táto forma môže osloviť ženy (a komunity), v ktorých existujú z rôznych dôvodov zábrany zúčastňovať sa skríningu v ambulancii gynekológa. V konečnom dôsledku by to malo viesť k eliminácii karcinómu krčka maternice.

Bezplatný samoodberový test

Projekt je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na tie skupiny populácie SR, ktoré dlhodobo vykazujú veľmi nízku účasť na preventívnych a skríningových prehliadkach, ako sú marginalizované rómske komunity alebo pracovníčky vo veľkých výrobných podnikoch. Takýto prístup prinesie možnosť porovnania efektivity cieleného programu s celopopulačným skríningovým programom, ktorý je v súčasnosti na Slovensku zavedený.  Skôr než sa pristúpi k samotnému samovyšetreniu, sa v rámci projektu realizujú informačné a osvetové aktivity. Majú za cieľ zvýšiť informovanosť o ochorení, najmä o jeho vzniku, možnostiach, ako mu predchádzať a liečiť ho, a hlavne povzbudiť ženy, aby sa do projektu zapojili. Inštruktáž o tom, ako si urobiť test („samoodber“) poskytujú asistenti podpory zdravia, ku ktorým majú ženy v komunitách dôveru.

Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že oproti oficiálnemu celonárodnému skríningu si odber žena vykoná sama v súkromnom, dôvernom prostredí vlastného domova. Testovací set odovzdá asistentovi a ten odošle na spracovanie do laboratórií Trnavskej univerzity. Podľa výsledku sa riadi ďalší manažment ženy, o ktorom je vhodným spôsobom informovaná. Aj tieto následné služby zabezpečuje projekt zo svojich prostriedkov.

Informačné a edukačné materiály pre osvetovú kampaň zohľadnili charakter cieľových skupín projektu. Cieľom bolo podčiarknuť potrebu prevencie rakoviny krčka maternice, keďže ide o preventabilné ochorenia. Na obsahu a dizajne materiálov sa podieľala najmä Liga proti rakovine, ktorá je odborným garantom pre komunikáciu a projektu. Na stretnutiach a prezentáciách, ktoré priamo v komunitách realizovali odborníci z TU a ZR bol živý záujem o túto problematiku nielen zo strany žien, ale aj mužov. Ukázalo sa, že nízku účasť na prevencii do značnej miery ovplyvňuje nedostatočná vedomosť o tom, čo je prevencia a skríning, a kde a ako sa realizuje. Vhodná forma prezentácie, zrozumiteľný jazyk informácií a tlačených materiálov sú nevyhnutnou súčasťou úspechu každej zdravotnej intervencie v komunitách.

Reálne dáta

Projekt ako prvý v podmienkach SR prinesie reálne dáta a skúsenosti s týmto inovatívnym prístupom ku skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré budú hodnotným podkladom pre jeho štátom koordinovanú implementáciu v budúcnosti. Tým, že sa zvýši efektivita skríningu a zlepší sa včasná diagnostika ochorenia, projekt prispeje aj ku svetovému boju proti karcinómu krčka maternice, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 vo svojej Globálnej stratégii na urýchlenie eliminácie rakoviny krčka maternice.

 

 


Najnovšie aktuality

 • Prvá tohtoročná RELAXAČNÁ TÝŽDŇOVKA

  Každý deň sme mali pripravené množstvo aktivít – cvičili sme pilates, jogu a aqua aerobic, učili sa chôdzu s paličkami nordic walking, vypočuli prednášky na zaujímavé témy, rozprávali sa s psychologičkou, spoznávali prírodné krásy Čingova a dokonca sme si aj zatancovali na diskotéke. ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pri tom pomohli: Wellness & Kongres Hotel Čingov […]

  Čítať ďalej
 • 31. máj – Svetový deň bez tabaku

  Na podporu Svetového dňa bez tabaku 31. mája UICC (Union for International Cancer Control) zdôrazňuje potrebu zaoberať sa priemyselnými taktikami, ktoré sa zameriavajú na mládež a sú proti protitabakovej legislatíve. Obhajuje prísne kontroly na obmedzenie užívania tabaku a poskytuje materiály a informácie na zapojenie sa do dnešného svetového dňa. Viac ako 38 miliónov mladých ľudí […]

  Čítať ďalej
 • Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

  Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie […]

  Čítať ďalej
 • OTVORENÝ LIST NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

  ZA PRÁVA PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA   Spoločne s inými pacientskymi organizáciami sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, nedostupné. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či […]

  Čítať ďalej
 • Odštartovali sme Festival zdravia s Dôverou

  Čaká nás ešte dlhá tour s Dôverou, kde sme vám k dispozícii s našim stánkom prevencie: na maketách sa bezplatne naučíte, ako si samovyšetrovať prsníky a semenníky, môžete si dať odmerať CO (oxid uhoľnatý) vo výdychu, simulátor obezity vám ukáže, aké ťažké je zaviazať si šnúrky na topánkach, keď váš BMI index bude vykazovať neatraktívne […]

  Čítať ďalej
 • Prvé výsledky Dňa narcisov 2024

  Po sčítavaní vyzbieraného obnosu sú k dispozícii prvé predbežné výsledky za mestá, kde sa nachádzajú Centrá LPR – Bratislava, Martin, Košice. Do zbierky sa zapojilo viac ako 12 000 dobrovoľníkov.  Za Bratislavu predstavuje predbežný výnos 244.000€, za Košice 67.000€ a za Martin 17.000€. Atmosféra v uliciach Slovenska bola výborná, dobrovoľníci, partneri i verejnosť dávali pozitívnu […]

  Čítať ďalej