Jednorazový príspevok

Liga proti rakovine poskytuje jednorazový finančný príspevok pre onkologických pacientov, ktorý je určený na pokrytie nákladov pre onkologicky chorého pacienta, ako je podporná liečba, vitamíny, zdravotnícke pomôcky, oblečenie a cestovné na vyšetrenia. Na túto formu pomoci nie je právny nárok, Liga proti rakovine ho poskytuje v rámci svojich finančných možností. Odborná komisia posudzuje každú žiadosť individuálne. Jednorazový finančný príspevok poskytujeme každému pacientovi iba jedenkrát. 

K žiadosti o jednorazový finančný príspevok je potrebné doložiť aj nasledujúce doklady a potvrdenia:

– List popisujúci životnú situáciu pacienta
– Lekársky nález potvrdzujúci onkologické ochorenie /nie starší ako 3 mesiace/
– Potvrdenie o príjme všetkých členov v spoločnej domácnosti (príspevky, invalidné dôchodky, PN-ky, mzdy…)
– Fotokópie výdavkov na bývanie /SIPO/
– Potvrdenie o spoločne žijúcich osobách v domácnosti /obecný úrad/mestský úrad/

Prečítajte si ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Formulár žiadosti o jednorazový finančný príspevok, Čestné prehlásenia k žiadosti a potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu: Liga proti rakovine, Brestová 6, 821 02 Bratislava.

Stiahnite si