Jednorazový príspevok – Liga proti rakovine

Jednorazový príspevok

Liga proti rakovine poskytuje jednorazový finančný príspevok pre onkologických pacientov, ktorý je určený na pokrytie nákladov pre onkologicky chorého pacienta, ako je podporná liečba, vitamíny, zdravotnícke pomôcky, oblečenie a cestovné na vyšetrenia. Na túto formu pomoci nie je právny nárok, Liga proti rakovine ho poskytuje v rámci svojich finančných možností. Odborná komisia posudzuje každú žiadosť individuálne. Jednorazový finančný príspevok poskytujeme každému pacientovi iba jedenkrát. 

K žiadosti o jednorazový finančný príspevok je potrebné doložiť aj nasledujúce doklady a potvrdenia:

– List popisujúci životnú situáciu pacienta
– Lekársky nález potvrdzujúci onkologické ochorenie /nie starší ako 3 mesiace/
– Potvrdenie o príjme všetkých členov v spoločnej domácnosti (príspevky, invalidné dôchodky, PN-ky, mzdy…)
– Fotokópie výdavkov na bývanie /SIPO/
– Potvrdenie o spoločne žijúcich osobách v domácnosti /obecný úrad/mestský úrad/

Formulár žiadosti o jednorazový finančný príspevok, Čestné prehlásenia k žiadosti a potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu: Liga proti rakovine, Brestová 6, 821 02 Bratislava.

Stiahnite si