7 dní – 7 tém v rámci Európskeho týždňa proti rakovine

Počas #EWAC2020 sa ECL bude snažiť zvýšiť povedomie o kľúčových aspektoch kontroly rakoviny a podporiť strategické odporúčania líg proti rakovine pre európskych a národných činiteľov s rozhodovacou právomocou.

Liga proti rakovine počas #EWAC2020

7 dní, 7 tém

Každý deň EWAC sa sústredí na jednu tému:

 1. máj Primárna prevencia
 2. máj Sekundárna prevencia
 3. máj Výskum rakoviny
 4. máj Prístup k liečbe
 5. máj Pacienti a preživší
 6. máj Infraštruktúra starostlivosti o rakovinu
 7. máj Svetový deň bez tabaku

Liga proti rakovine každý deň pripraví prostredníctvom svojich komunikačných kanálov- www.lpr.sk, Facebook: LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) a Instagram: ligaprotirakovine krátke zhrnutie k situácii na Slovensku a jej činnosti v daných oblastiach.

🇪🇺 #EWAC – 1. DEŇ – PRIMÁRNA PREVENCIA🏃‍♀️🥦🍎

🇪🇺 STAV V EURÓPE – Viac ako 40% všetkých prípadov rakoviny sa dá predísť primárnou prevenciou. To zahŕňa najmä dodržiavanie zdravého životného štýlu: nefajčiť, nepiť alkohol, zdravo sa stravovať , mať aspoň 30 minút fyzickej aktivity denne. Dôležité sú aj ďalšie faktory obsiahnuté v Európskom kódexe proti rakovine.

🇸🇰 STAV NA SLOVENSKU – Na Slovensku sa povedomie o zdravom životnom štýle v ostatných rokoch výrazne zlepšilo, ale viac treba pracovať s deťmi a mládežou, aby jeho dodržiavanie považovali za prirodzenú súčasť svojho života. Dôležitá je aj úloha štátu v ochrane zdravého životného prostredia a úloha zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci.

ℹ️ AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINE – Primárna prevencia je jednou z našich hlavných priorít. Dlhodobo propagujeme Európsky kódex proti rakovine. Pripravujeme brožúry, textové podklady pre médiá, zapájame sa do prizvaných eventov a usporadúvame vlastné eventy, najmä počas Týždňa Ligy proti rakovine. Európsky kódex proti rakovine: https://www.lpr.sk/preventiv…/europsky-kodex-proti-rakovine/

🇪🇺 #EWAC – 2. DEŇ – SEKUNDÁRNA PREVENCIA🏃‍♀️🥦🍎

🇪🇺STAV V EURÓPE – Včasné odhalenie rakoviny môže účinne znížiť úmrtnosť. Dokonca aj v krajinách s dobre fungujúcimi zdravotnými systémami a službami je veľa prípadov rakoviny diagnostikovaných v neskorom štádiu, keď liečba nie je dostatočne účinná. EÚ podporuje budovania kapacít pre organizovaný skríning rakoviny prsníka, krčku maternice a hrubého čreva, ale aj ďalších ochorení, pri ktorých je potvrdený efektívny skríning.

🇸🇰STAV NA SLOVENSKU – Na Slovensku sa v roku 2019 začalo s organizovaným skríningom, čo podobne ako v iných krajinách prinesie záchyt včasných štádií rakoviny, ktorí sú dobre liečiteľné a veľakrát aj úplne vyliečiteľné. V budúcnosti preto bude aj na Slovensku menej predčasných a zbytočných úmrtí na onkologické ochorenia.

ℹ️AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINE – Jedným z našich hlavných zameraní je prevencia. Preto Liga proti rakovine počas svojej 30 ročnej existencie dlhé roky presadzovala vznik skríningov na Slovensku. Aktuálne o nich informujeme prostredníctvom našich komunikačných kanálov. www.lpr.sk

🇪🇺 #EWAC2020 – 3. DEŇ – VÝSKUM RAKOVINY 🏃‍♀️🥦🍎

🇪🇺STAV V EURÓPE – Európa je svetovým lídrom v klinickom výskume. V súčasnosti prebieha okolo 5 000 pokusov s rakovinou. Vývoj nových liekov je veľmi drahý a nemožno ho nechať len na súkromné firmy. EÚ podporí spoluprácu v klinickom výskume. Klinické skúšky sú zlatým štandardom pre testovanie účinnosti a bezpečnosti liečby. Nielenže pomáhajú riadiť pokrok vo výskume rakoviny, ale poskytujú aj životne dôležité príležitosti pre pacientov, ktorí môžu mať k dispozícii niekoľko ďalších možností liečby.

🇸🇰STAV NA SLOVENSKU – Slovenskí vedci sú súčasťou medzinárodných vedeckých projektov, ktoré vyvíjajú onkologické diagnostické a liečebné prípravky. Nedávno napr. zaznamenal Ján Tkáč a jeho tím veľký úspech pri teste, ktorý vie nielen zistiť, či má pacient rakovinu prostaty, ale dokáže odhaliť aj štádium ochorenia, čo má význam pre nastavenie liečby. Slovenskí lekári sa zasa zúčastňujú klinických skúšaní nových liekov, ktoré sú nevyhnutné, aby mohli byť uvedené na trh a slúžiť všetkým pacientom.

ℹ️AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINE – Každoročne podporujeme na Slovensku výskum rakoviny z finančných zdrojov našej zbierky Deň narcisov.

🇪🇺 #EWAC2020 – 4. DEŇ – DOSTUPNÁ LIEČBA

🇪🇺STAV V EURÓPE – EÚ zvýši úsilie o dosiahnutie dostupnosti vysokokvalitných liečebných postupov pre pacientov s rakovinou. So starnúcou populáciou a zvyšujúcim sa počtom prípadov rakoviny v Európe sú výdavky na rakovinu rastú. Problémom zostáva nedostatočný prístup k novým (inovatívnym) liekom, pričom hlavným faktorom sú často vysoké ceny. EÚ bude podporovať spoluprácu medzi EMA a ministerstvami zdravotníctva, lekárskymi spoločnosťami a organizáciami pacientov s cieľom zvýšiť dostupnosť potrebných liekov pre všetkých, ktorí ich potrebujú.

🇸🇰STAV NA SLOVENSKU – Aj keď slovenskí pacienti majú k dispozícii vysoko kvalitnú onkologickú liečbu, v ostatných rokoch odborníci kritizovali pomalý prísun najnovších liekov. Je potrebné prehĺbiť dialóg medzi zodpovednými orgánmi, lekármi, pacientmi, ale aj výrobcami a dovozcami liekov (a iných zdravotníckych technológií), aby sa ich sortiment primerane rozširoval a slovenskí pacienti mali rovnakú šancu na úspešné zvládnutie ochorenia ako pacienti v iných krajinách. Nevyhnutné je aj zvyšovať zdravotnú gramotnosť obyvateľstva, aby nemala neadekvátne očakávania.

ℹ️AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINE – Celoročne poskytujeme bezplatnú Onkoporadňu na 0800 11 88 11. Ak našich odborníkov nezastihnete na telefóne, kontaktovať ich môžete aj prostredníctvom mailu poradna@lpr.sk
https://www.lpr.sk/onkoporadna/

🇪🇺 #EWAC2020 – 5. DEŇ – PACIENTI A PREŽIVŠÍ

🇪🇺STAV V EURÓPE – Účelom a cieľom Európskeho plánu boja proti rakovine je usporiadanie spoločnosti a našej ekonomiky tak, aby to bolo v prospech občanov EÚ, pacientov s rakovinou a preživších. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný prístup zameraný na pacienta a založený na právach a spravodlivosti, udržateľnosti, rovnosti, solidarite a spolupráci. Plán sa musí riadiť týmito zásadami:
💙Participantove rozhodovanie – posilnenie postavenia pacienta

💛Prístup založený na sociálnej spravodlivosti a právach – Zníženie nerovnosti v expozícii rizikovým faktorom, v prístupe ku skríningu, včasnej diagnostike a časovo primeranej a kvalitnej liečbe , ktorá garantuje rovnaké výsledky tak v rámci jedného štátu ako aj v rámci celej EÚ. Zlepšovanie situácie v členských štátoch je prvoradé. Prioritou sú tiež zraniteľné a marginalizované skupiny (deti, ženy, domácnosti s nízkym príjmom a migranti).

💙Trvalo udržateľné investície – Je nevyhnutné plánovať také systémové zmeny, ktoré vedia demonštrovať uplatnenie v boji proti rakovine a maximalizovať vplyv intervencií v dlhodobom horizonte. Finančné prostriedky by sa mali prideľovať na riešenie neuspokojených potrieb a na elimináciu nerovností v starostlivosti o rakovinu. Prístup k financovaniu výskumu by mal sledovať rovnaké trendy, ako sa uvádza v Pozičnom dokumente ECL k Misii EÚ na boj proti rakovine.

💛Zdravie vo všetkých politikách – Rakovina je celospoločenský problém, ktorý nemôže vyriešiť samotný sektor zdravotníctva. Iba skutočne celostný prístup strategické úsilie všetkých sektorov v súlade s Plánom môže zabezpečiť úspech.

💙Medzisektorová spolupráca – V Európe existuje značné množstvo údajov a odborných znalostí . Musíme spolupracovať, aby sme čo najlepšie využili vedomosti a nástroje, ktoré sú k dispozícii a zabezpečili ich účinné šírenie. Využiť treba príklady najlepších postupov a praxe. Boj proti rakovine vyžaduje spojenie rôznych zainteresovaných subjektov a hráčov.

🇪🇺 #EWAC2020 – 6. DEŇ – INFRAŠTRUKTÚRA STAROSTLIVOSTI O RAKOVINU

🇪🇺STAV V EURÓPE – Distribúcia úloh medzi multidisciplinárny tím zdravotníckych pracovníkov z dôvodu dostupnosti, efektívnosti a efektívnosti zdravotníckeho systému (napr. posilnením úlohy sestier pri preberaní úloh predtým určených výlučne lekárom) musí ísť ruka v ruke s modernizáciou zdravotníckeho systému. Ak bude implementovaná správne, mohla by predstavovať nevyhnutné riešenie niektorých problémov a zároveň rozvíjať pracovnú silu s väčším počtom zručností pre riešenie budúcich výziev.

🇸🇰STAV NA SLOVENSKU
ℹ️AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINE – LPR vyzýva na budovanie a udržiavanie kapacít na podporu ďalšieho vzdelávania a rozvoja zručností zdravotníckych pracovníkov s cieľom zabezpečiť zvyšovanie ich kvalifikácie, optimalizácie práce a postupného prekonania nedostatku personálu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať nedostatočne oceneným povolaniam, ako sú onkologické sestry, špecialisti paliatívnej starostlivosti a sociálni pracovníci. V rámci oblasti vzdelávania zabezpečujeme projekt BEZPLATNÉ VZDELÁVANIE ONKOPSYCHOLÓGOV a BEZPLATNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÝCH SESTIER https://www.lpr.sk/vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/

🇪🇺 #EWAC2020 – 7. – SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU🚭🚭🚭

🇪🇺STAV V EURÓPE – Heslom tohtoročného Svetového dňa bez tabaku (World No Tobacco Day, WNTD) je „Ochrana mládeže pred manipuláciou priemyslom. Prevenciou proti užívaniu tabaku a nikotínu.“
Po celé desaťročia tabakový priemysel zámerne využíval strategické, agresívne a dobre financované taktiky na prilákanie mládeže k tabakovým a nikotínovým výrobkom. Ročne vynakladá viac než osem miliárd dolárov na marketing a reklamu. Interné materiály výrobcov a distribútorov dokumentujú hĺbkový výskum a nekalé praktiky na prilákanie novej generácie užívateľov tabaku od dizajnu výrobkov po marketingové kampane zamerané na „nahradenie“ miliónov ľudí, ktorí každý rok zomrú na choroby súvisiace s tabakom. Touto náhradou sú noví spotrebitelia – mladí ľudia, častokrát ešte maloletí.
Globálna kampaň WNTD búra mýty a odhaľuje pochybné taktiky, ktoré priemysel využíva. Poskytne mladým ľuďom vedomosti potrebné na odhalenie manipulácie priemyslom a vyzbrojí ich nástrojmi a zručnosti, aby im vedeli odolať. WHO vyzýva všetkých mladých ľudí, aby sa pripojili k boju a stali sa generáciou bez tabaku.
Ako tabakový priemysel a obchodníci s výrobkami určenými na fajčenie manipulujú s mládežou nájdete na www.lpr.sk

🇸🇰STAV NA SLOVENSKU- Na Slovensku je vďaka Zákonu na ochranu nefajčiarov a ratifikácii Rámcového dohovoru na kontrolu tabaku (WHO) väčšina vyššie uvedených praktík zakázaná. Napriek tomu tabakový priemysel aj na Slovensku stále hľadá možnosti, ako získavať nových fajčiarov. Umožňuje mu to najmä absencia verejnej osvety a zdravotnej výchovy na školách, ale aj nedostatočná kontrola dodržiavania zákonov. Málo pozornosti sa zo strany zodpovedných orgánov venuje tzv. inovatívnym produktom určeným na fajčenie: elektronickým cigaretám a bezdymovým tabakovým výrobkom (heat-not-burn zariadenia IQOS). Práve ich užívateľov je medzi mladými ľuďmi čím ďalej tým viac a tabakové firmy na nich enormne zarábajú. Ich negatívny dopad na zdravie bol opakovane potvrdený vedeckými štúdiami.

ℹ️AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINE – Liga proti rakovine sa v rámci osvetových kampaní a cielenej práce so školami, či vydávaní edukačných broužúr siluje o zvýšenie povedomia o škodlivosti všetkých foriem tabakových a nikotínových výrobkov určených na fajčenie alebo šnupanie. Apeluje aj na zodpovedné autority, aby investovali viac do prevencie fajčenia, ktoré na Slovensku ročne zabíja okolo 9.000 ľudí, a prispieva k vzniku a zhoršovaniu mnohých chronických ochorení (srdcovocievnych, onkologických, respiračných). Podporovať treba aj behaviorálne a farmakologické formy odvykania od fajčenia, aby sa pomohlo tým, ktorí sa s nikotínovou závislosťou rozhodli skoncovať.


Najnovšie aktuality

 • 2% nám zostávajú

  AJ K NÁM CHODIL MIKULÁŠ DOKÁZALI SME TOOOO!!!!! Milí priatelia, najmä vy, onkologickí pacienti, ktorí ste zvyknutí vydržať naozaj veľa – radi by sme vás potešili správou, že po našej intenzívnej intervencii sa VLÁDA ROZHODLA PONECHAŤ ASIGNÁCIU 2% V SÚČASNEJ PODOBE NEVZDALI SME SA a vytvorili sme v mene všetkých neziskových organizácii PETÍCIU, ktorú doposiaľ […]

  Čítať ďalej
 • 2% Pomáhame spolu

  Zmenou daňovej asignácie môže neziskový sektor prísť až o desiatky miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest Pomoci sa nemusia dočkať desaťtisíce seniorov a chorých, či ľudia v núdzi V dôsledku vládou avizovanej zmeny v systéme daňovej asignácie v prospech rodičovského dôchodku môže prísť neziskový sektor o 90 až 100 mil. eur ročne. To sa nevyhnutne prejaví aj […]

  Čítať ďalej
 • ZORGANIZOVALI SME ĎALŠIE VZDELÁVANIE SESTIER

  ZORGANIZOVALI SME ĎALŠIE VZDELÁVANIE SESTIER – SOCIÁLNE MINIMUM už aj v Poprade a v Žiline Na vzdelávaní rozoberáme: – jedinečnú úlohu v ošetrovateľskej starostlivosti pri podpore sebestačnosti onkologického pacienta – zmeny právnych predpisov v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia – konkrétne situácie a príklady – téma diagnostiky rakoviny, a ako táto choroba dokáže človeku obrátiť […]

  Čítať ďalej
 • PETÍCIA – Neberte nám 2%!

  Neberte nám 2 %, vyzývajú neziskové organizácie vládu Občianske združenie Liga proti rakovine spolu s ďalšími neziskovými organizáciami dnes spustili podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2% z daní v aktuálnom stave. Tento finančný mechanizmus je podľa nich nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať sociálny zmier v spoločnosti. Návrh ministerstva práce,  […]

  Čítať ďalej
 • Movember 2023 – preventívka je frajerina!

  Jazda v rýchlom aute je frajerina, no preventívna urologická prehliadka je ešte väčšia Počas novembra sa každoročne Slovenská urologická spoločnosť s partnermi pridáva k celosvetovej iniciatíve Movember a snaží sa motivovať mužov k včasným návštevám urologických ambulancií. Urológovia tento rok vsadili na motoristickú terminológiu a spoločne s ministerkou zdravotníctva, pacientskymi organizáciami a profesionálnym športovým jazdcom, Maťom […]

  Čítať ďalej
 • Realizovali sme prvú supervíziu sociálnych pracovníkov na Slovensku

  Doposiaľ neexistovala databáza sociálnych poradcov, ktorí pracujú s onkologickými pacientmi. Našim cieľom bolo vytvoriť a zmonitorovať ich sieť a ponúknuť im poskytovanie supervíznych stretnutí. Tu si môžu zdieľať skúsenosti, overovať vedomosti, dopĺňať poznatky, navzájom sa posúvať a podporovať. Vytvorili a spojili sme novú komunitu úžasných pomocníkov po celom Slovensku, ktorí ďalej efektívne budú pomáhať pacientom […]

  Čítať ďalej